İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Üzümlü Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı-köydes
İşin Adı Üzümlü İlçesi Halı Sahası Soyunma Odası Binası Yapım İşi.
İlan Tarihi 14.05.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 17.05.2024 14:30:00
Son Teklif Tarihi 17.05.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
T.C.
ÜZÜMLÜ KAYMAKAMLIĞI
Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
İHALE İLANI
ÜZÜMLÜ HALI SAHASI SOYUNMA ODASI BİNASI YAPIM İŞİ
1. İdarenin
a )Adresi: Çavuşlu Mahallesi Erzincan Cad. Hükümet Konağı ÜZÜMLÜ/ERZİNCAN
b ) Telefon - Faks Numarası : (0446) 411 25 25
c ) Elektronik Posta Adresi (varsa) : khgbuzumlu1@gmail.com
2. İhale konusu yapım işinin : ÜZÜMLÜ HALI SAHASI SOYUNMA ODASI BİNASI YAPIM İŞİ
a ) Niteliği, Türü ve Miktarı 148 M2 Çelik Konstrüksiyon Bina İnşaatı Yapımı
b ) Yapılacağı Yer : ÜZÜMLÜ/ERZİNCAN
c ) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin yapılarak, teknik eleman tarafından yer teslimini takip eden 5 (beş) gün içinde, yüklenici işe başlamak zorundadır.
d ) Görevlendirilen teknik personel tarafından yer teslimi yapılmadan işe başlanmayacaktır.
e) İşin Süresi: Yer tesliminden itibaren 75(Yetmiş Beş) takvimgünüdür.
3. İhalenin
a) İhale Yetkisi : Erzincanİli Üzümlü İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Encümeni İhale Komisyonu Olarak Yetkilidir.
b ) Yapılacağı Yer: Çavuşlu Mahallesi Erzincan Cad. Hükümet Konağı Toplantı Salonu ÜZÜMLÜ/ERZİNCAN
c ) Tarihi - Saati :17.05.2024 tarih ve saat 14:30
d) Teklif Zarfları saat: En geç 17.05.2024Cumagünü saat 14:25 de İdareye teslim edilecektir.
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu 2024 yılı Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi ya da Esnaf ve Sanatkarlar veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve SanatkarlarOdasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıştır, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu iş alt yükleniciye yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; ticaret ve sanayi odası / ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.1.7. Köylere Hizmet Götürme Birliği Yönetmeliğinin 11.maddesi (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına dair taahhütname.
4.1.8. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
4.1.9. İhale kapsamında yeri gördüğü, ihaleye ait sözleşme, şartname ve tüm dokümanları okuyarak anladığını ve kabul ettiğini gösterir belge Yer Gördü Belgesi.
4.1.9.10. İhale Dokümanının Satın alındığına dair belge dekont.
4.1.11. İhaleye Ortak Girişim olarak katılması halinde Ortakların hisse oranlarını gösterir iş ortaklığı beyanı (ortaklığı olmayanlar bu belgeyi vermeyeceklerdir.)
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3. İş deneyim belgeleri:
İsteklinin, son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 50’i oranında gerçekleştirdiği ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,
4.3.1 .2.2. Teknik personel taahhütnamesi:

Adet Pozisyonu Mesleki Unvanı

1- Şantiye Şefi İnşaat Mühendisi
Yukarıda belirtilen teknik personelin bulundurulacağına dair taahhütname verilecektir. Sözleşme safhasında noter onaylı taahhütname verilecektir.
4.4. Buihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı resmi gazete tebliğinde yayınlanan benzer iş grupları listesinde yer alanB-III grubu işleri benzer iş kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik bölümleri:
İnşaat Mühendisi Bölümü ve Mimarlar
5. Ekonomik acıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 5.000,00 TL (Beş Bin TL.) karşılığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı adresinden satın alınabilir. Doküman bedeli Birliğin Üzümlü Ziraat Bankasındaki TR 97000100137528940785/5002 IBAN nolu hesabına yatırılacaktır. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını almaları zorunludur.
8. Teklifler ihalede belirtilen saate kadar sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez.
9. İstekliler tekliflerini Anahtar Teslim Götürü Bedel vereceklerdir Ve İhale üzerinde kalan istekli ile Anahtar Teslim Götürü Bedel Sözleşme İmzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir..(Teminat olarak Banka teminat mektubu veya tedavüldeki Türk lirası, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler kabul edilecektir.)
11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Atmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak teklif verilemez.
13. İdarenin idari Mali veya Hukuki sorunla karşılaşması durumunda ihale yapılmış olsa bile ihale ve Sözleşme fesh edilir. Bu durumda her şey olduğu gibi kalır. Yüklenici idareden hiçbir talepte bulunamaz.
14 -Birliğimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
15 . Yapılacak ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği esastır . Ancak 5355 sayılı kanunun ek–2 maddesi uyarınca yasak fiil ve davranışlar ile cezalara ilişkin hususlarda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 Sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen hükümler uygulanır.
İLANEN DUYURULUR
Üzümlü İlçesi KHGB Başkanlığı
Yeterlilik
Paylaş