İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İstanbul Spor Etkinl İkleri Ve İşlet. Tic.a.ş.
İşin Adı 2024 Yılı İstanbul Büyükşehir Belediyesine Bağlı Spor Tesislerinin Ve Okul Spor Salonlarının Periyodik Bakım Ve Hazır Halde Tutulması Hizmeti Alımı İşi
İlan Tarihi 15.05.2024
İhale K.No 2024/624805
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 24.05.2024 10:30:00
Son Teklif Tarihi 24.05.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2024/624805
İşin Adı : 2024 Yılı İstanbul Büyükşehir Belediyesine Bağlı Spor Tesislerinin Ve Okul Spor Salonlarının Periyodik Bakım Ve Hazır Halde Tutulması Hizmeti Alımı İşi
İhale Türü - Usulü : Hizmet Alımı - Pazarlık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : Karagümrük Mahallesi Kaleboyu Caddesi No: 111 34080 Fatih - İstanbul
b) Telefon ve faks numarası : (0212) 453 30 00 - (0212) 621 38 48
c) Elektronik posta adresi : info@spor.istanbul
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
: Bu madde boş bırakılmıştır.
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Hizmet alımı – İdarenin sorumluluğundaki Spor Tesislerinde ve Okul Spor Salonlarında bulunan cihazların/sistemlerin teknik şartname hükümleri çerçevesinde, periyodik bakımlarını yapmak, arıza halinde 7/24 çalışma esaslarına göre müdahalelerinde bulunmak ve cihazların/sistemlerin her daim çalışır vaziyette tutulmasını sağlamak amacıyla toplam muhtelif 738 kalemden oluşan yedek parça dahil bakım hizmetleri ile hazır halde tutulması hizmetleri alımı işidir.
b) Yapılacağı Yer : İdare tarafından işletilmekte olan ve İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasında bulunan muhtelif Spor Tesisleri ve Okul Spor Salonlarıdır.
c) Süresi : İhale konusu iş, sözleşmenin imzalanmasını müteakip başlayacak olup; 31.12.2024 tarihinde sona erecektir.
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret A.Ş. Genel Müdürlük Binası / Karagümrük Mahallesi Kaleboyu Caddesi No: 111 Fatih – İstanbul
b) Tarihi ve saati : 24.05.2024 - 10:30

Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4.2. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

 4.3. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

 4.4. İhale dokümanı, İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret A.Ş. Satınalma Müdürlüğü İhale Şefliği / Karagümrük Mahallesi Kaleboyu Caddesi No 111 Fatih – İstanbul adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanını satın almak isteyenlerin, 250,00.-TL (İkiYüzElliTürkLirası) olan doküman bedelini, İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'nin Ziraat Bankası İkitelli Kurumsal Şubesi’ndeki (IBAN No: TR40 0001 0022 5252 5147 2050 21) banka hesabına; isteklinin adı - unvanı, idarenin adı, ihalenin adı ve ihale kayıt numarası belirtilerek yatırılması gerekmektedir.

 4.5. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret A.Ş. Satınalma Müdürlüğü İhale Şefliği / Karagümrük Mahallesi Kaleboyu Caddesi No: 111 Fatih – İstanbul adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak, isteklilerin teklif vermeye yetkili temsilcileri ihale tarih ve saatinde ihale salonunda hazır bulunacaklardır.

4.6. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, için tamamı için teklif verilecektir.

4.7. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

4.8. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

4.9. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

4.10. BU İHALE, CEZA VE İHALELERDEN YASAKLAMA HÜKÜMLERİ HARİÇ, 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA VE 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNA TABİ DEĞİLDİR.


Paylaş