İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı T.c Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü(tcdd) 5. Bölge Satınalma Müdürlüğü- Malatya
İşin Adı Diyarbakır-kurtalan Hattı Km 2+771 ,49+650, 87+450 ; Van-kapıköy Hattı Km 1+840 Da Bulunan Geçitlere Otomatik Bariyer, Mus ,kamera Kurulumu
İlan Tarihi 13.06.2019
İhale K.No 2019/261169
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 2.07.2019 09:30:00
Son Teklif Tarihi 2.07.2019
Düzeltilen Maddeler
Detay  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası : 2019/261169

1-İdarenin
a) Adresi : GAZİ MAHALLESİ MEDENİYYET CAD. NO:10/2 44080 YEŞİLTEPE/ YEŞİLYURT/MALATYA
b) Telefon ve faks numarası : 4222124800 - 4222124816
c) Elektronik Posta Adresi : 5bolgemalzeme@tcdd.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
6300 mt Top. kanal mak. kazı( kum, bims, şerit dahil), 5200 mt 7x1,5 mm² sinyal kab. imal ve döş. 8 adet uyarı sis. ve geçit kabini ile entegrasyonu, 4 adet Ot. bariyerli flaşörlü hemz.. geçit imal ve montajı ile test. yap. dev. alınması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : DİYARBAKIR-VAN
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : ÖZALPER MAH. İSTASYON CAD. NO: 1 YEŞİLYURT/MALATYA
b) Tarihi ve saati : 02.07.2019 - 09:30

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin% 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

(E)I GURUBU İŞLER

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
ELEKTRİK MÜH. ELKTRİK ELEKTRONİK MÜH, ELEKTRONİK MÜH. , BİLGİSAYAR MÜH. VEYA ELEKTRONİK HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

A.1. Teklif fiyatı puanlaması

Teklif fiyat puanlaması 50 tam puan üzerinde yapılacaktır. Aşırı düşük teklif sorgulamasından sonra geçerli en düşük teklif fiyatı sahibi 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TFP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır.

Bu formülde;

TFP: Teklif fiyat puanı

TFmin: Aşırı düşük teklif sorgulamasından sonra geçerli en düşük teklif fiyatı,

TF: İsteklinin teklif fiyatı, ifade eder.

A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması (KTP)

Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 48 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Sıra No Yapılacak İşin Cinsi Min. Teklif Oranı (%)  Max. Teklif Oranı (%)  PUAN
1 24 Damarlı Yer Altı Fiber Optik Kablosu 1,32 1,98 1
3 7x1,5  mm² sinyal kablosu imal ve döşeme 7,80 11,70 4
4 Toprak kanal makine kazı( kum, bims, şerit dahil) 14,60 21,91 9
6 Ray altı geçiş HDPE boru ve döşeme( elle kazı) 1,24 1,85 1
8 Ray altı geçiş ve yol boyu ek menholü imal ve döşemesi 1,22 1,83 1
10 Makinist uyarı sistemi ve geçit kabini ile entegrasyonu 5,33 8 3
15 Sabit IP Kamera 3,04 4,56 2
16 360 Derece Sabit  IP Kamera 2,25 3,38 1
17 Endüstriyel switch 2SFP+4RJ45 2,03 3,04 1
21 6 metre kamera direği 1,26 1,89 1
23 Kamera Kayıt Cihazı 1,95 2,92 1
27 Otomatik bariyerli flaşörlü hemzemin geçit imal ve montajı  ile testlerinin yapılarak devreye alınması 29,93 44,90 18
28 HDPE PN 16 16Atu Boru Q40 imal ve döşeme 1,22 1,82 1
  Diğer İş Kalemleri 6,81 10,21 4
  TOPLAM     48

DİĞER İŞ KALEMLERİ

2 24 Damarlı Yer Altı Fiber Optik Terminasyonu
5 Toprak kanal elle kazı(kum, bims, şerit dahil)
7 Sac kanal imal ve döşeme
9 Röper taşı imal ve döşeme
11 Topraklama iletkeni 25mm
12 2,5m uzunluğunda 22mm çapında 3mm bakır kaplı çelik çubuk toprak elektrodu
13 Karayolu altı geçiş( Bobcat ile)
14 Dikişli Galvaniz boru 3''
18 NTP Sunucu
19 Hard Disc( 6 TB)
20 İnvertör
22 İnfrared projektör
24 3x10mm NYY Kablo
25 3x25 mm NYY kablo
26 Cat 6 kablo

A.2.1. Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen tutarların toplam tekliflerine oranının; her bir iş kalemi için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.

A.2.2.  Diğer iş kalemleri  iş grubu için ise o iş grubunda yer alan her bir iş kalemi için verilen teklif tutarlarının toplamının toplam tekliflerine oranının,  Diğer iş kalemleri için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş grubu için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.

A.2.3. Teklif oranları hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır.

A.2.4. İsteklilerin teklif oranları, belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları dışında kalıyorsa o iş kalemleri/iş grupları için puan alınamayacaktır.

A.2.5. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi/iş grubu için verilen puanların toplamıdır.

A.3. Benzer İş Deneyim Puanlaması (BİP)

Hemzemin geçitlerin bariyerli hale getirilmesi veya makinist erken uyarı sistemi kurulması veya kamera sistemi kurulması işi yapmış olmak 2 puan üzerinden değerlendirilecektir. İş ortaklığının teklif vermesi halinde , bu durum (benzer iş deneyim) pilot ortakta olması gerekmektedir.

BİP: Benzer İş deneyim Puanı

A.4. Toplam Puan (TP)

Toplam puan (TP), Teklif Fiyat Puanı (TFP), Kalite Ve Teknik Değer Nitelik Puanı (KTP) ve Benzer İş Deneyim Puanının (BİP) toplamıdır.

TP = TFP + KTP + BİP

B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.

Not: Toplam puan, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır. 


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SATIN ALMA VE STOK KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 


14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.


03/05/2016 tarih ve 29701 sayılı Resmi Gazete ilanı ile TCDD nin yapım işleri ihalelerinde uygulanacak sınır değer (N) kat sayısı 1,00 olarak belirlenmiştir.