İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü
İşin Adı Hijyen, Çevre, Periyodik, Elektriksel Ölçüm Ve Analiz
İlan Tarihi 14.06.2019
İhale K.No 2019/277022
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 9.07.2019 14:00:00
Son Teklif Tarihi 9.07.2019
Düzeltilen Maddeler
Detay  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İKN : 2019/277022

1-İdarenin
a) Adı : SAKARYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Resmi Daireler Kampüsü C Blok 54290 CAMİLİ ADAPAZARI/SAKARYA
c) Telefon ve faks numarası : 2642513550 - 2642513454
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : HİJYEN, ÇEVRE, PERİYODİK, ELEKTRİKSEL ÖLÇÜM VE ANALİZ
b) Niteliği, türü ve miktarı :
2 Kısım 28 Kalem Hijyen, Çevre, Periyodik, Elektriksel Ölçüm Ve Analiz Hizmetleri Alımı İhalesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Sakarya İSM hastaneleri (Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi (Merkez Kampüs, Korucuk Kampüs, Doğum evi Kampüs, Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM)) - Yenikent Devlet Hastanesi- Toyotasa Acil Yardım Hastanesi- -Akyazı Devlet Hastanesi- Hendek Devlet Hastanesi - Kaynarca Devlet Hastanesi - Ferizli Devlet Hastanesi- Karasu Devlet Hastanesi- Kocaali Devlet Hastanesi- Geyve Devlet Hastanesi- Pamukova Devlet Hastanesi- Sakarya Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi- Taraklı Entegre İlçe Devlet Hastanesi- Sapanca Devlet Hastane), İlçe Sağlık Müdürlükleri, Toplum Sağlığı Merkezleri, 112 Başhekimliği, Halk Sağlığı Laboratuvarı
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 120(yüz yirmi) gündür
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır.


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 09.07.2019 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeterlik bilgileri tablosunda belirteceklerdir. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
1-TÜRKAK Yetki Belgesi 2-Çevre Bakanlığı Yetki Belgesi 3-İŞGÜM Yetki Belgesi 4-TÜRKAK (TS EN ISO/IEC 17025 ve 17020) Belgesi, Bu belgeler istekli veya isteklinin alt yüklenicileri tarafından sağlanmalıdır ve teklif zarfında sunulmalıdır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu veya Özel Sektörde gerçekleştirilen her türlü “Hijyen, Çevre, Periyodik, Elektriksel Ölçüm Ve Analiz Hizmetleri Alımı” İşi benzer iş olarak kabul edilecektir.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür. 

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.