İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Tatvan İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı - Köydes
İşin Adı Kanalizasyon Tesisi Yapım İşi
İlan Tarihi İSTİHBARAT
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 16.10.2019 10:00:00
Son Teklif Tarihi 16.10.2019
Düzeltilen Maddeler
Detay İHALE İLANI TATVAN İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI Tatvan İlçesi Eğritaş Köyü Top Mezrası Kanalizasyon Tesisi Yapım İşi Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. 1- İdareye Ait Bilgiler: a) Adı : Tatvan İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği b) Adresi : Tatvan Kaymakamlığı 3. Kat TATVAN/BİTLİS c) Telefon ve Fax Numarası : 0434 8275220-0434 8275027 2- İhale Konusu İşlere ait Bilgiler: a) İhale Konusu İşin Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı: Tatvan İlçesi Eğritaş Köyü Top Mezrası Kanalizasyon Tesisi Yapım İşine ait Keşif ve Proje Dosyasında bulunan imalatların tamamının eksiksiz ve kusursuz olarak yapımı. b) İhale Türü: Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18 Maddesi (Açık İhale Usulü) c) İhalenin Yapılacağı yer, tarih ve saati: Özel İdare Müdürlüğü, Müdür Odası 16/10/2019 ÇARŞAMBA Günü Saat 10:00 3- İhale Konusu İşe Başlama v e Bitiş Tarihi: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip idare tarafından işyerinin yükleniciye tesliminden itibaren 5 (Beş ) gün içinde işe başlanacak ve iş 45 (Altmış) takvim günü içinde bitirilecektir. 4- İhaleye Katılım Şartları ve İstenilen Belgeler: İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: 4.1- Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi. 4.2- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi. 4.2.1- Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.2.2- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 4.3- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 4.3.1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.3.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 4.4- Aşağıda belirtilen durumlardaki yerli istekliler ihale dışı bırakılır. İstekliler, aşağıda sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütnamelerini de başvuru evrakı ile birlikte vereceklerdir. 4.4.1- İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini askıya alan, 4.4.2-İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan, 4.4.3- Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan, 4.4.4- Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan, 4.4.5- İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen, 4.4.6- İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan birliğe yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu birlik tarafından ispat edilen, 4.4.7- İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan, 4.4.8- Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen, 4.4.9- Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 12 nci maddesine göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan. 4.5- Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.6- Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.7- 4.13 ve 4.14 üncü maddelerde belirtilen, şekli ve içeriği Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri. 4.8- Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 4.9- ORTAK GİRİŞİM KABUL EDİLMEYECEKTİR. 4.10- Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. 4.11- İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 4.12- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.13. Yapı Araçları Taahhütnamesi ve Bildirisi, (Kanalizasyon Tesisi Yapım işlerinde İdarece istenilen araçgereç ve bunlara ait sayı, özellik ve kriterler idari şartnamede belirtilmiştir.) 4.14--Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.14.1- Teknik Personel Taahhütnamesi ve Bildirisi: Yapım İşleri İçin; En az 5 yıl deneyimli 1 adet İnşaat Mühendisi veya İnşaat Teknikeri, 1 Adet Topograf. 4.15 -Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.15.1-Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete Tebliğde yer alan (A) ALT YAPI İŞLER IV Grup İşler İdarece Benzer İş Olarak kabul edilecek ve teklif edilen bedelin % 50’si oranında olacaktır. 4.15.2- İsteklinin (4.15.1 Maddede belirtilen) son on beş yıl içinde Kamu veya Özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya %50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen iş deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %50’si oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi, (İçme ve Kullanma Suyu Şebekeleri Yapım İşleri ile İçmesuyu Tesisi Yapım İşinene ait İş deneyim belgesi, İdarece Benzer İş olarak kabul edilecektir.) 4.15.3- Mezuniyet Belgesi ile müracaat eden (İnş.Müh veya Mimar) istekliler mezuniyet belgeleri ile birlikte meslek odası kayıt belgesini veya kamuda mesleklerini icra ettiklerini tevsik eden belgeleri. 5- İhale Dokümanının Nerede Görülebileceği ve Hangi Bedelle Alınacağı: İhale Dokümanı Tatvan Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinde görülebilir ve 500,00 TL karşılığında birliğimizin T.C. Ziraat Bankası Tatvan Şubesindeki 27080191-5124 no.lu hesaba İdare tarafından verilecek olan makbuz karşılığında yatırılarak temin edilebilirler. İhaleye katılacaklar ihale dokümanını satın almak zorundadırlar. 6- Teklif Yeri, Tarih ve Saati: İhale (16/10/2019 tarih Saat 10:00) tarih ve saate Özel İdare Müdürlüğü, Müdür Odasında yapılacaktır. Teklifler İhale Komisyon Başkanlığına belirtilen tarih ve saatte bizzat teslim tutanağı mukabilinde teslim edilecektir. Posta ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 7- Geçici Teminat İhale Katılımcısı istekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Nakit olarak verilen geçici teminatlar Birliğimiz tarafından T.C. Ziraat Bankası Tatvan Şubesinde açılan 27080191-5129 nolu Geçici Hesaba yatırılacaktır. Geçici teminatlar anahtar teslimi götürü bedel teklif mektubu ekinde sunulacaktır. 8- Diğer Hususlar a) İhaleye yerli istekliler katılacaktır. b) Konsorsiyumlar başvuruda bulunamaz ve ihaleye teklif veremez. c) İstekliler tekliflerini Götürü Bedel Teklif üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye Götürü Bedel Teklif usulü sözleşme düzenlenecektir. d) Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günüdür. e) İhale dokümanında bulunmayan hususlara ilanda yer verilmemiş olup, ilana ilişkin detay hususlar ihale dokümanında yer almaktadır. f) İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 09/10/2019 TATVAN İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
Yeterlilik