İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Ünye Belediyesi
İşin Adı Ünye Kalesi Dehliz Temizliği Restorasyon Uygulama İşi
İlan Tarihi 03.12.2019
İhale K.No 2019/625278
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 27.12.2019 14:00:00
Son Teklif Tarihi 27.12.2019
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2019/625278
İşin Adı : Ünye Kalesi Dehliz Temizliği Restorasyon Uygulama İşi
İhale Türü - Usulü : Yapım İşi - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : Kaledere Mah. Belediye Cad. No:3 52300
b) Telefon ve faks numarası : 4523231941 - 4523248405
c) Elektronik posta adresi : satinalma@unye.bel.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
: www.unye.bel.tr/İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
2 - İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 adet dehliz temizliği işi
b) Yapılacağı Yer : Ünye Kalesi
c) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra 5(beş) gün sonra
ç) İşin süresi : 300( üçyüz) gün
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : Ünye Belediyesi Meclis Toplantı Salonu ( Kaledere Mh. Belediye Cad. No:3/4 52300 Ünye/ORDU)
b) Tarihi ve saati : 27.12.2019 - 14:00


Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1      a)  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

         1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

         2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

      b) Şekli ve içeriği idari şartnamede belirtilen standart forma uygun teklif mektubu.                             

      c) Şekli ve içeriği idari şartnamede belirtilen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.

      ç) Şekli ve içeriği idari şartnamede belirtilen yeterlik belgeleri.

      d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

      e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

      f) Şekli ve içeriği idari şartnamede belirtilen teklif edilen fiyatlara ilişkin olarak idarenin tanımladığı her bir iş kaleminin yapım şartlarına uygun analizler.

      g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin; tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya mühendis veya mimar olması şartıyla her iki ortağın da tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları durumunda, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak ortaklığa ilişkin şartın korunduğunu gösteren belge.

İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) bendinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin; tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya mühendis veya mimar olması şartıyla her iki ortağın da tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları durumunda, tüzel kişi ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 60 oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi sunulacaktır.

 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1.İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin kriterler belirtilmemiştir.

4.3. Teknik Personel ve Araç Ekipman Bilgileri:

Adet Pozisyon/Türü Mesleki Ünvan/Teknik Bilgiler Mesleki Özellikler/Yılı
1 Şantiye Mimar  En az 5 yıl deneyimli mimar veya restorasyon uzmanı mimar
1 Şantiye Arkeolog En az 5 yıl deneyimli
1 Şantiye Maden Mühendisi En az 5 yıl deneyimli
1 Binek Araç Dizel/Otomatik En az 2017 Model

Yüklenici, İdari Şartnamenin 7.3.3 maddesi uyarınca, bildirdiği teknik personelin onaylandığının kendisine bildirildiği tarihten itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş programına göre belirlenen süre dahilinde iş yerinde bulundurmak zorundadır. Şantiye şefi, mimar ve inşaat mühendisleri iş programına bağlı kalmaksızın iş yerinde devamlı olarak bulunmak zorundadır. Yüklenici, idarenin görevlendirdiği kontrol personellerin kullanılması için yakıtı idareye ait olmak üzere ve diğer tüm giderler (amortisman, lastik, yağ, sigorta vs) yükleniciye ait olmak üzere aşağıda belirtilen aracı ihale süreci boyunca idarenin hizmetine verecektir. Yükleniciye bunun için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

4.3.1 İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin kriterler belirtilmemiştir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak, “Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunca Tescilli Eski Eser Niteliğindeki Yapılarda Onarım veya Restorasyon İşi Yapmış Olmak veya Sit Alanında Tünel, Dehliz Temizliği, Kazı Sondaj” işleri kabul edilecektir. İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif [sadece fiyat esasına göre] belirlenecektir.

6 - ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde ( İmar ve Şehircilik Müdürlüğü) görülebilir ve [500 (Beşyüz) ] Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin kendisinin veya temsilcilerinin, ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar [Ünye Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Kat.1 52300 Ünye/ORDU    ] adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında süre belirtilmelidir. Bu süre, teklif geçerlilik süresinin bitimi tarihine otuz (30) gün ekleyerek bulunan süreden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.

13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

14- İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği esasları uygulanacaktır.