İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Güroymak Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği - Köydes
İşin Adı Kilitli Parke Ve Duvar Yapım İşi
İlan Tarihi İSTİHBARAT
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 10.12.2019 14:00:00
Son Teklif Tarihi 10.12.2019
Düzeltilen Maddeler
Detay

T.C.

GÜROYMAK KAYMAKAMLIĞI

Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı


 

İHALE İLAN METNİ

BİTLİS İLİ GÜROYMAK İLÇESİ DEĞİRMENKÖY KÖY İÇİ KİLİTLİ PARKE ve DUVAR YAPIM İŞİ

Köylere hizmet Götürme Birliği ihale yönetmeliğinin 18. maddesinin 1. Bendi uyarınca Açık ihale Usulü ile ihale edilecektir.

Not: Köylere hizmet Götürme birliği tüzüğünün 27. maddesi gereği 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.  İhale İşleri Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine göre yapılır.

  1. İdarenin

     a ) Adresi

:

Muş Yolu Üzeri Kat: 2 Güroymak Kaymakamlığı  

     b ) Telefon ve Faks Numarası

:

434 5112497 - 434 5112497

     c ) Elektronik Posta Adresi

:

guroymakkhgb@ hotmail.com.tr

     ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

guroymakkhgb@ hotmail.com.tr


 

2. İhale konusu yapım işinin

   a ) Niteliği, Türü ve Miktarı

:

 5.467,50 m2 Parke 2000 mt. Boton Bordur, 75 m2. Bimsbeton Duvar yapım işi

2

   b ) Yapılacağı Yer

:

 Değirmenköy Köy içi

   c ) İşe Başlama Tarihi

:

 Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (BEŞ) gün içinde  yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

   ç ) İşin Süresi

:

 Yer tesliminden itibaren 220 (İKİYÜZYİRMİ) takvim günüdür.


 

3. İhalenin

   a ) Yapılacağı Y

r

:

 : GÜROYMAK KAYMAKAMLIĞI  2 .KAT TOPLANTI VE        İHALE SALONU

   b ) Tarihi ve Saat

:

 : 10.12.2019- 14:00


 

4. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1. Tebligat için Adres beyanı;  ayrıca irtibat için telefon numarası ve Faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;
4.1.2. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.3. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.5. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.6. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.7. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.8. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.9. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.10. Teklifler İç zarf içinde kullanılacaktır.

4.1.11. Teklifler Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 28’ci Maddesi uygulanacaktır.
4.1.12. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.1.13. Yer görme belgesi

5.  Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tar

fından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.1. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

5.2. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya

enzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

5.3. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

5.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI TEBLİĞİ’NDE YER ALAN A/V. GRUP KARAYOLU İŞLERİ (Altyapı-Üstyapı) İŞLERİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR

5.5. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

(Yapılacak işlerde kullanılması gereken yapı araçları taahhütnamesi) ibraz edilecektir.

Kilitli Parke Taşı Yapımı için :

5- 6. ………. Araç Kendisine ait  veya Yapı Araçları Taahhütname.

5- 7.……….. İş Makinesi vb. Kendisine ait veya Taahhütname.

5-8-28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

5-9-İhale katılamayacak olanlar: 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 12 inci madde kapsamında olanlar ihaleye katılamazlar.

         MEZUNİYET BELGELERİ/DİPLOMALAR: MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT BÖLÜMÜ MEZUNU VEYA MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ MEZUNU OLAN ELAMANLARIN DİPLOMALARI İHALE KONUSU İŞE DENK SAYILACAKTIR. BU KİŞİLER, İHALEYİ YAPACAK İDAREYE MEZUNİYET BELGELERİ İLE BİRLİKTE KAMUDA VEYA ÖZEL SEKTÖRDE MESLEKLERİNİ İCRA ETTİKLERİNİ TEVSİK EDEN MESLEK ODASI KAYDI VEYA HİZMET ÇİZELGELERİNİ VERECEKLERDİR. (MEZUNİYET BELGELERİNİN İŞ DENEYİMİNİ TEVSİK İÇİN SUNULMASI DURUMUNDA; MEZUNİYETTEN SONRA GEÇEN SÜRENİN ONBEŞ YILDAN FAZLASININ DEĞERLENDİRMEYE ALINABİLMESİ İÇİN, BAŞVURU VEYA TEKLİF KAPSAMINDA MEZUNİYET BELGESİ SAHİBİNE AİT YAPIM İŞİNE İLİŞKİN BİR İŞ DENEYİM BELGESİNİN SUNULMASI ZORUNLUDUR)


6. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
7. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
8. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
8.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 750.00 TRY (Türk Lirası) karşılığı GÜROYMAK KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI MUHASEBESİ adresinden satın alınabilir.
8.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
9. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar GÜROYMAK KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilmez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz. 
10. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Ödeme yeri ve şartları;

12.1. Yüklenicinin hak edişi Güroymak Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığınca ödenir.[1]
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (OTUZ) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. İdare verilen teklifleri uygun görüp görmemekte ve ihale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

16. İhale yetkilisi ihaleyi onaylayıp onaylamamakta serbesttir. İhale yetkilisince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır. Birliklerin ihale yapmama kararları kesindir.

Güroymak Kaymakamlığı Köylere hizmet Götürme Birliği Başkanlığınca duyurulur.
 

                                                                                                    

                                                             M. Furkan SANCAKTUTAR                                                                                         Kaymakam

                                                                            Birlik Başkanı


Yeterlilik