İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Aydın Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
İşin Adı Aydın İli Muhtelif Cadde, Bulvar Ve Mahalle Yollarında Alt Yapı Ve Üst Yapı Yapım İşi
İlan Tarihi 04.12.2019
İhale K.No 2019/615212
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 2.01.2020 10:30:00
Son Teklif Tarihi 2.01.2020
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2019/615212

1-İdarenin
a) Adresi : GÜZELHİSAR MAH. İSTİKLAL CAD. NO:4 09100 EFELER/AYDIN
b) Telefon ve faks numarası : 5321114009 - 2562264665
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@aydin.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
TOPLAM 72 KALEMDEN OLUŞAN AYDIN İLİ MUHTELİF CADDE, BULVAR VE MAHALLE YOLLARINDA ALT YAPI VE ÜST YAPI YAPIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : AYDIN İLİ MUHTELİF CADDE, BULVAR VE MAHALLE YOLLARI
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 710 (yedi yüz on) takvim günüdür.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : GÜZELHİSAR MAH. İSİTKLAL CAD. NO: 4 EFELER / AYDIN
b) Tarihi ve saati : 02.01.2020 - 10:30

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler

MAKİNE VE EKİPMAN LİSTESİ

CİNSİ ADET(en az)

Asfalt Plenti Ünitesi  (160 ton/saat) (Kendi Malı)

1
Mekanik Plent (Kendi Malı veya Kiralık) 1

**Adayın veya İsteklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya serbest muhasebeci raporu ile tevsik edilir.
**Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş tesis, makine, teçhizat ve ekipmanın, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır.
**İş ortaklığında tesis makine teçhizat ve ekipman ortaklarının biri veya birkaçı tarafından sağlanır.

 

 4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

YAPIM İŞLERİNDE İŞ DENEYİMİNDE DEĞERLENDİRİLECEK BENZER İŞLERE DAİR TEBLİĞDE YER ALAN (A) ALT YAPI İŞLERİNİN (V.) GRUP İŞLERİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ DİPLOMASI


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

İşletme maliyeti düşünülerek Birim Fiyat Teklif Cetveli’ndeki,

BF-14 Ocak Taşından Konkasörle Kırılmış ve Elenmiş 50 mm (2'') lik Temel veya Alt Temel Malzemesi Temini  (Karışımın Taşınması İdare Kamyonları ile)

BF-15 Plent-Miks Temel Karışımı Temini (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşından)  (Karışımın Taşınması İdare Kamyonları ile)

BF-16 Bitümlü Sıcak Temel Karışımı Temini (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı ile) (Tip -A)  (Karışımın Taşınması İdare Kamyonları ile)

BF-17 Asfalt Betonu Binder Karışımı Temini (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşından) (Karışımın Taşınması İdare Kamyonları ile)

BF-18 Asfalt Betonu Aşınma Karışımı Temini (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşından) (Karışımın Taşınması İdare Kamyonları ile)

BF-19 Asfalt Betonu Modifiye Aşınma Karışımı Temini  (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı ve Modifiye Bitüm ile) (Tip-1)  (Karışımın Taşınması İdare Kamyonları ile)

pozları İdare tarafından taşınacağından ihale dokümanında her bölge için verilen Bölgesel Malzeme Miktarları ve İsteklinin Malzemeyi Üreteceği/Temin Edeceği Tesis Yeri’ni gösteren tablolar, her bölge için farklı olarak verilen Bölgesel Pol Noktaları ve İdare Nakliye Fiyatı Katsayısı    ( 0,37 tl/ton.km ) kullanılarak bahse konu her poz için ayrı ayrı Yeni Değerlendirme Poz Teklif Tutarı Hesaplaması yapılacaktır.

İstekli ihale dokümanında her bölge için verilen Bölgesel Malzeme Miktarları ve İsteklinin Malzemeyi Üreteceği/Temin Edeceği Tesis Yeri’ni gösteren tablolarda ‘’ MALZEME ÜRETİMİ/TEMİNİ YAPILACAK TESİS  ( OCAK // PLENT )’’ kısmını İdari Şartname Madde 7- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 7.5.5 ve İdari Şartname  Madde 46 Diğer Hususlar Madde 46.2, Madde 46.3 (Alt Madde 46.3.1), Madde 46.4 ‘deki ifadeler esasında eksiksiz olarak doldurup teklif ekinde İdare’ye sunacaktır. İstekli her bölge için hangi malzemeyi hangi tesisten vereceğini belirtecektir.

Hesaplama yöntemi 3 aşamalı formülasyon olup her aşamada kullanılacak formüller açıklamalı olarak altta yer almaktadır. Ayrıca İdare Tesislerimiz kullanılarak ‘’ YENİ DEĞERLENDİRME POZ TEKLİF TUTARI HESAPLAMA ÖRNEĞİ’’ ihale dokümanı içerisinde yer almaktadır.

1) YENİ DEĞERLENDİRME POZ TEKLİF TUTARI (tl) = TOPLAM MALZEME MİKTARI (ton) * YENİ DEĞERLENDİRME BİRİM FİYATI (tl/ton)

TOPLAM MALZEME MİKTARI (ton) = Birim Fiyat Teklif Cetvelindeki İlgili Poz Miktarı

2) YENİ DEĞERLENDİRME BİRİM FİYATI (tl/ton) = İSTEKLİ İLGİLİ POZ BİRİM TEKLİF FİYATI (tl/ton)  + İSTEKLİ TEKLİF FİYATINA EKLENECEK OLAN TUTAR (tl/ton)

İSTEKLİ İLGİLİ POZ BİRİM TEKLİF FİYATI (tl/ton) = İsteklinin Birim Fiyat Teklif Cetvelindeki İlgili Poza Teklif Ettiği Birim Fiyat

3) İSTEKLİ TEKLİF FİYATINA EKLENECEK OLAN TUTAR (tl/ton) = İDARE NAKLİYE FİYATI KATSAYISI x ((A1+A2+A3+A4) / TOPLAM MALZEME MİKTARI)

İDARE NAKLİYE FİYATI KATSAYISI = 0,37 tl/ton.km

A1 (ton.km) = BATI BÖLGESİ GRUBU BÖLGESEL MALZEME MİKTARI (ton) * BATI BÖLGESİ İÇİN GÖSTERİLEN TESİSİN BÖLGESEL POL NOKTASINA UZAKLIĞI (km)

A2 (ton.km) = DİDİM BÖLGESİ GRUBU BÖLGESEL MALZEME MİKTARI (ton) * DİDİM BÖLGESİ İÇİN GÖSTERİLEN TESİSİN BÖLGESEL POL NOKTASINA UZAKLIĞI (km)

A3 (ton.km) = MERKEZ BÖLGESİ GRUBU BÖLGESEL MALZEME MİKTARI (ton) * MERKEZ BÖLGESİ İÇİN GÖSTERİLEN TESİSİN BÖLGESEL POL NOKTASINA UZAKLIĞI (km)

A4 (ton.km) = DOĞU BÖLGESİ GRUBU BÖLGESEL MALZEME MİKTARI (ton) * DOĞU BÖLGESİ İÇİN GÖSTERİLEN TESİSİN BÖLGESEL POL NOKTASINA UZAKLIĞI (km)

İSTEKLİ İLGİLİ POZ BİRİM TEKLİF FİYATI (tl/ton) belirlenir.

TOPLAM MALZEME MİKTARI (ton) belirlenir.

İSTEKLİ İLGİLİ POZ TEKLİF TUTARI (tl) belirlenir.

İdari Şartname Madde 46 - Diğer Hususlar  46.6- Bölgesel Malzeme Miktarları ve İsteklinin Malzemeyi Üreteceği/Temin Edeceği Tesis Yeri Tabloları incelenerek İstekli’nin hangi tesisi/ocağı, hangi bölgede ne tür malzeme üretiminde kullanılacağı belirlenir.

Hangi tesisin/ ocağın, hangi bölgedeki, hangi malzeme üretiminde kullanılacağı esasına göre,  her bölge tesisinin/ocağının bölgeler için ayrı ayrı gösterilen Pol Noktaları’na olan uzaklıkları İdare Kilometre Hesaplama Komisyonu tarafından (km) olarak ölçülür.

A1,A2,A3 ve A4 değerleri hesaplanarak, İdare Nakliye  Fiyatı Katsayısı ve Toplam Malzeme Miktarı ile  ‘’ 3) İSTEKLİ TEKLİF FİYATINA EKLENECEK OLAN TUTAR (tl/ton) = İDARE NAKLİYE FİYATI KATSAYISI x ((A1+A2+A3+A4) / TOPLAM MALZEME MİKTARI)’’ formülasyonu kullanılarak hesaplama yapılır.

2) YENİ DEĞERLENDİRME BİRİM FİYATI (tl/ton) = İSTEKLİ İLGİLİ POZ BİRİM TEKLİF FİYATI (tl/ton)  + İSTEKLİ TEKLİF FİYATINA EKLENECEK OLAN TUTAR (tl/ton) formülü hesaplanır.

1) YENİ DEĞERLENDİRME POZ TEKLİF TUTARI (tl) = TOPLAM MALZEME MİKTARI (ton) * YENİ DEĞERLENDİRME BİRİM FİYATI (tl/ton) formülü hesaplanır.

Çıkan sonuç Madde 35 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi ’35.1.1. Maddesi esasına göre yeni değerlendirme poz teklif tutarı olarak göz önünde bulundurulup, İstekli İhale Teklif Fiyatı  değerlendirmesinde ilgili pozun teklif tutarı olarak değerlendirme yapılacaktır.

 

 

 


6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.


7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SATIN ALMA VE İHALE ŞB. MÜD. adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.