İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İller Bankası Anonim Şirketi Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
İşin Adı Ortahisar ( Nevşehir) İçmesuyu İnşaatı Yapım İşi
İlan Tarihi 15.01.2020
İhale K.No 2020/3570
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 5.02.2020 10:30:00
Son Teklif Tarihi 5.02.2020
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2020/3570

1-İdarenin
a) Adresi : Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No: 12 06510 Çukurambar ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3125087702 - 3125087799
c) Elektronik Posta Adresi : yatirimkoordinasyon@ilbank.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Ø75-355 mm çap ar. PE100 PN10 borular ile L=41.763 m şeb, şeb ana boru, terfi, ilt+bağl+tahl hattı döş, 1 ad. 100 m³ topl dep, 1 ad. 300 m³+1 ad. 700 m³ B.A.G serv dep, 2 ad. Der terfi merk., ab bağl, san yapı ile elk ve mek işl yap
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : ORTAHİSAR (NEVŞEHİR)
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 600 (altı yüz) takvim günüdür.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İller Bankası A.Ş. Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No: 12 -2. Kat Toplantı Salonu 06510 Çukurambar Çankaya / ANKARA
b) Tarihi ve saati : 05.02.2020 - 10:30

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

a) Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan A/III veya A/IV grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

A/III grubu işler:
1) Petrol ve gaz boru hatları ve şebekeleri,
2) Su isale hatları,
A/IV grubu işler:
1) Kanalizasyon şebekeleri,
2) Yağmur suyu şebekeleri,
3) İçme ve kullanma suyu şebekeleri,
4) Mikrotünel işleri,

b) İhale konusu iş ve/veya işlere ilişkin iş deneyim belgeleri sunulabileceği gibi ihale konusu işi de içeren iş deneyim belgeleri de sunulabilecektir.
c) Birden fazla gruptan işleri içeren iş deneyim belgelerinde, ihale konusu işe benzer nitelikteki işler değerlendirmeye alınır.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik bölümü "İnşaat Mühendisliği" dir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.

A.1. Teklif fiyatı puanlaması (TP:60 PUAN)

Teklif fiyatı puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Kurum tarafından belirlenen yöntemle sınır değer hesaplanacak olup, sınır değer hesabına dahil edilen istekliler arasında sınır değerin üstündeki ilk teklif fiyat sahibi istekli 60 puan alacaktır. Sınır değerin üstündeki isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFsd x 60) / TF formülü ile, sınır değerin altındaki isteklilere ait teklif puanları; TP = (TF x 60) / TFsd formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde;

TP: Teklif puanı,

TFsd: Sınır değer hesabına dahil edilen istekliler arasında sınır değerin üstündeki ilk teklif fiyatı sahibi istekli,

TF: İsteklinin teklif fiyatı,

 ifade eder.

 

A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması (NP: 40 PUAN)

Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 40 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlaması aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  Her bir iş kalemi için verilen teklifin, toplam teklif bedeline oranı; o iş kalemi için verilen “Aralık” daki alt ve üst limitlere eşit veya alt ve üst limitler arasına girdiği zaman tabloda verilen puan alınacaktır.

SIRA
NO
İŞ  KALEMİ/  
   İŞ  GRUBU NO
MİNİMUM
TEKLİF ORANI
MAKSİMUM
TEKLİF ORANI
PUAN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

ORTAHİSAR-İNŞ-1
ORTAHİSAR-İNŞ-2
ORTAHİSAR-İNŞ-3
ORTAHİSAR-İNŞ-4
ORTAHİSAR-İNŞ-5
ORTAHİSAR-İNŞ-6
ORTAHİSAR-İNŞ-7
ORTAHİSAR-İNŞ-8
ORTAHİSAR-İNŞ-9
ORTAHİSAR-İNŞ-10
ORTAHİSAR-İNŞ-11
ORTAHİSAR-İNŞ-12
ORTAHİSAR-İNŞ-13
ORTAHİSAR-İNŞ-14
ORTAHİSAR-İNŞ-15
ORTAHİSAR-İNŞ-16
ORTAHİSAR-İNŞ-17
ORTAHİSAR-İNŞ-18
ORTAHİSAR-İNŞ-19
ORTAHİSAR-İNŞ-20
ORTAHİSAR-İNŞ-21
ORTAHİSAR-İNŞ-22
ORTAHİSAR-İNŞ-23
ORTAHİSAR-İNŞ-24
ORTAHİSAR-İNŞ-25
ORTAHİSAR-İNŞ-26
ORTAHİSAR-İNŞ-27
ORTAHİSAR-İNŞ-28
ORTAHİSAR-İNŞ-29
ORTAHİSAR-İNŞ-30
ORTAHİSAR-İNŞ-31
ORTAHİSAR-İNŞ-32
ORTAHİSAR-İNŞ-33
ORTAHİSAR-İNŞ-34
ORTAHİSAR-İNŞ-35
ORTAHİSAR-İNŞ-36
ORTAHİSAR-İNŞ-37
ORTAHİSAR-İNŞ-38
ORTAHİSAR.MEK.01
ORTAHİSAR.MEK.02
ORTAHİSAR.MEK.03
ORTAHİSAR.MEK.04
ORTAHİSAR.MEK.05
ORTAHİSAR.MEK.06
ORTAHİSAR.MEK.07
ORTAHİSAR.MEK.08
ORTAHİSAR.MEK.09
ORTAHİSAR.MEK.10
ORTAHİSAR.MEK.11
ORTAHİSAR.MEK.12
ORTAHİSAR.MEK.13
ORTAHİSAR.MEK.14
ORTAHİSAR.MEK.15
ORTAHİSAR.MEK.16
ORTAHİSAR.MEK.17
ORTAHİSAR.MEK.18
ORTAHİSAR.MEK.19
ORTAHİSAR.ELK.1
ORTAHİSAR.ELK.2
ORTAHİSAR.ELK.3
ORTAHİSAR.ELK.4
ORTAHİSAR.ELK.5
ORTAHİSAR.ELK.6
ORTAHİSAR.ELK.7
ORTAHİSAR.ELK.8

0,004593
0,001156
0,004664
0,015632
0,034631
0,018930
0,000796
0,001283
0,000245
0,003802
0,001558
0,072465
0,028197
0,013277
0,005072
0,024185
0,013286
0,047321
0,004817
0,000540
0,000919
0,128870
0,039601
0,001792
0,022593
0,001631
0,000750
0,001367
0,000895
0,000697
0,001164
0,002451
0,000456
0,001625
0,116529
0,005859
0,006020
0,004011
0,006891
0,004412
0,003584
0,007843
0,007843
0,000613
0,001440
0,002003
0,001229
0,000605
0,000235
0,000218
0,000079
0,000168
0,000156
0,000278
0,000164
0,000099
0,001542
0,005858
0,002280
0,005038
0,002710
0,002681
0,001233
0,001136
0,005986

0,007874
0,001982
0,007995
0,026798
0,059367
0,032451
0,001364
0,002199
0,000421
0,006519
0,002671
0,124225
0,048338
0,022761
0,008695
0,041459
0,022776
0,081121
0,008257
0,000925
0,001575
0,220920
0,067887
0,003073
0,038731
0,002795
0,001285
0,002343
0,001534
0,001195
0,001996
0,004202
0,000781
0,002786
0,199764
0,010043
0,010320
0,006875
0,011813
0,007563
0,006145
0,013445
0,013445
0,001051
0,002468
0,003434
0,002107
0,001037
0,000402
0,000374
0,000136
0,000288
0,000267
0,000477
0,000281
0,000169
0,002644
0,010042
0,003909
0,008636
0,004645
0,004596
0,002113
0,001947
0,010262

0,8
0,5
0,8
1
1,5
1
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,8
0,7
0,7
0,7
1
0,7
0,7
0,7
0,7
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
1
1
0,4
0,4
0,8
0,6
0,6
0,6
0,6
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,8
0,8
0,6
0,6
0,6
0,5
0,5
0,8


Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması (NP) , her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.

 

A.3. Değerlendirme puanlaması (DP)

Değerlendirme puanı (DP),teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının(DP=TP+NP) toplamıdır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif değerlendirme puanı en yüksek olan istekliye ait tekliftir.

 

Not 1: Puanlama sonucunda eşit puanlı tekliflerden, fiyatı daha düşük olan istekli, ekonomik açıdan avantajlı teklif sayılacaktır.

 

Not 2 : NP Puanlama hesabında alt ve üst oranlar, virgülden sonra 6 (altı) hane dikkate alınacaktır. 6. haneden sonraki rakamlarda hiçbir şekilde üste yuvarlama yapılmayacak olup, aşağıdaki örneklerde gösterildiği şekilde;

Örnek; 0,1256341 sayısı 0,125634 olarak,

           0,1256999  sayısı 0,125699 olarak,

           0,1256555 sayısı 0,125655 olarak,

           0,0000005  sayısı 0,000000 olarak uygulama yapılacaktır.


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İller Bankası A.Ş. Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No: 12 Giriş Kat Evrak Servisi 06510 Çukurambar Çankaya / ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.


Not: 28 Mart 2013 tarih ve 28601 sayılı Resmi Gazete yayımlandığı üzere; İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünce ihale edilecek; kanalizasyon, içmesuyu, içmesuyu arıtma tesisi, atıksu arıtma tesisi, deniz deşarjı, katı atık tesisi yapım işleri ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2. maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir.