İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Dsi 7. Bölge Müdürlüğü
İşin Adı 71 Şube Taşkın Ve Kurutma Tesisleri Onarımı
İlan Tarihi 16.01.2020
İhale K.No 2019/727043
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 4.02.2020 10:00:00
Son Teklif Tarihi 4.02.2020
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2019/727043

1-İdarenin
a) Adresi : Bahçelievler Mah. Istiklâl Caddesi No:138 55070 Bahçelievler İLKADIM/SAMSUN
b) Telefon ve faks numarası : 3622307900 - 3622340387
c) Elektronik Posta Adresi : dsi7@dsi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
13673 m³ kazı işleri,10646,27 kg demir borudan korkuluk imali ve montajı,192 adet ano demir korkuluk,216,25 m³ harçlı kargir inş. yapılması,120 ad.uyarı levh.yapılması,18,24 m³ beton,29,34 m³ istifli taş dolgu yapılması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Samsun-Vezirköprü, Havza , Kavak, Atakum
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 250 (iki yüz elli) takvim günüdür.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : DSİ 71.Şube Müdürlüğü-Esenevler Mah.Atatürk Bulvarı No:205 55300 Atakum/SAMSUN
b) Tarihi ve saati : 04.02.2020 - 10:00


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

27.04.2016 Tarih ve 29696 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Yapım İşleri iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğ'in" A/IX grup işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini /diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Türkiye'deki Veya Yurtdışındaki Denkliği YÖK Tarafından Kabul Edilmiş Üniversitelerin Mühendislik-Mimarlık Fakültelerinin İnşaat Mühendisliği Bölümünden Mezun Gerçek Kişilere Ait Diplomalar İhale Konusu İş Ve Benzer İşlere Denk Sayılacaktır


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

 

EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİFİN BELİRLENMESİNDE KULLANILACAK FİYAT DIŞI UNSUR OLARAK DEĞERLENDİRMEYE ALINACAK İŞ KALEMLERİ VE PUANLAMA ESASLARI
İş Kalemi no İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması İsteklinin iş kalemi için teklif ettiği bedelin toplam teklif bedeline (F) oranı Verilecek Kalite ve Teknik Değer Nitelik Puanı (KTP)

TAŞKIN-01

Demir borudan korkuluk imali ve yerine montajı (nakliye dahil)

% 33,44'dan fazla ise 0
% 18,00 ile % 33,44’e eşit veya arasında  ise 9,00
% 18,00' den  az ise 0
TAŞKIN-02

Makine ile her türlü zeminde kazı yapılması(nakliye dahil)

% 31,94 'den fazla ise 0

% 17,20 ile % 31,94’e eşit veya arasında  ise

8,60
% 17,20 den  az ise 0
TAŞKIN-03

Demir borudan korkuluk imali ve yerine montajı (nakliye dahil)

% 20,84 'den fazla ise 0
% 11,22 ile % 20,84’e eşit veya arasında  ise 5,61
% 11,22’ dan  az ise 0
TAŞKIN-04

Bir ano(170 cm) demir korkuluk imali ve yerine montajı(nakliye dahil)

% 17,63 'den fazla ise 0

% 9,49 ile % 17,63’e eşit veya arasında  ise

4,75

% 9,49’ dan  az ise

0

TAŞKIN-05

Bir ano(170 cm) demir korkuluk imali ve yerine montajı(nakliye dahil)

Makine ile her türlü zeminde kazı yapılması(nakliye dahil)

 

%10,67 'den fazla ise 0

%5,75 ile % 10,67’e eşit veya arasında  ise

2,87

%5,75 dan  az ise

0
TAŞKIN-06

Ocak taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat yapılması (nakliye dahil)

 

       %10,00 'den fazla ise

0
%5,38 ile % 10,00’e eşit veya arasında  ise 2,69
%5,38’ dan  az ise 0
TAŞKIN-07

Uyarı levhası imali ve yerine montajı

   %3,90 'den fazla ise

0
%2,10 ile % 3,90’e eşit veya arasında  ise 1,05
%2,10’ dan  az ise 0
TAŞKIN-08

Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil)

 

%0,94 'den fazla ise 0
%0,50 ile % 0,94’e eşit veya arasında  ise 0,25
           %0,50’ dan  az ise 0
TAŞKIN-09

Ocak taşı ile istifli taş dolgu yapılması (nakliye dahil)

 %0,64 'den fazla ise

0
%0,36 ile % 0,64’e eşit veya arasında  ise 0,18
 %0,36’ dan  az ise 0

 


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 71.Şube Müdürlüğü Evrak Kayıt Servisi-Esenevler Mah.Atatürk Bulvarı No:205 55300 Atakum/SAMSUN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.


16.07.2015 tarih 29418 sayılı Resmi Gazete