İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Kahta Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı - Köydes
İşin Adı Kapalı Spor Salonu Yapılması İşi
İlan Tarihi İSTİHBARAT
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 19.02.2020 14:30:00
Son Teklif Tarihi 19.02.2020
Düzeltilen Maddeler
Detay

İHALE İLANI

Kahta Köylere HizmetGötürme Birliği Başkanlığından ilan olunur.

 

            İlçemizGazi Ortaokulu bahçesine Kapalı Spor Salonu yapılması işi Köylere HizmetGötürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18. maddesine göre Açık İhale Usulü ileihale edilecektir.

 

1.İdarenin     

            a)BirliğinAdı                                    :  Kâhta KöylereHizmet Götürme Birliği Başkanlığı

b)Adresi                                :  KâhtaKaymakamlığı Kâhta/ Adıyaman

            c)Telefon – Faks Numarası   :  416 725 51 25 – 725 61 25

            d)Elektronik Posta Adresi    :

            (varsa )

2. İhale konusu yapım işinin

            a)İhaleninadı                        :   GaziOrtaokulu bahçesine kapalı spor salonu

    yapılması işi

b) Niteliği, Türü veMiktarı    :  1 (Bir) Okul bahçesine kapalı sporsalonu yapım işi,

            c)YapılacağıYer                   :  Kahtaİlçesi Gazi Ortaokulu bahçesine kapalı spor

   salonu yapımı işi,

            d)İşe BaşlamaTarihi             :  Sözleşmeninimzalandığı tarihten itibaren 5 (beş)

   takvim günü içinde yerteslimi yapılarak işe

   başlanacaktır.

            e)İşinSüresi                          :  İşebaşlama tarihinden itibaren 270 takvim günüdür.

3. İhalenin

            a)YapılacağıYer                   :  KâhtaKaymakamlığı Toplantı Salonu

            b)Tarihi –Saati                      :  19/02/2020Çarşamba günü

                                                             saat : 14.30’da

 

         4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ileyeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

          4.1. İhaleyekatılma şartları ve istenilen belgeler:

          4.1.1. Mevzuatıgereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,
          4.1.1.1. Gerçekkişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıldaalınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili MeslekOdasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

          4.1.1.2. Tüzelkişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğuTicaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisindebulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dairbelge,  

         4.1.2. Teklifvermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
         4.1.2.1. Gerçekkişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

        4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzelkişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindekigörevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya buhususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imzasirküleri,

4.1.2.3. Tüzelkişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğinyarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayiodası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminlimali müşavir yada serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilantarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son biryıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

         4.1.3.Kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden 1ay içinde düzenlenmiş belge,

         4.1.4. Kesinleşmişvergi borcu olmadığına dair son 15 gün içinde düzenlenmiş belge,

        4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklifmektubu,

        4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenengeçici teminat,

 

 

4.1.7. KöylereHizmet Götürme Birliği ihale yönetmeliğinin 11. maddesinin (a), (b), (c), (ç),(d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentleri ile aynı yönetmeliğin 12. maddesinin 1.fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığınailişkin yazılı taahhütname,

        4.1.8. İhale konusu işin tamamı veya birkısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

        4.1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

        4.1.10. İş deneyim belgeleri: İsteklinin sonon yıl içinde yurt içinde kamu veya özel sektörde teklif edilen bedelin en az %70 oranında denetlediği ve yahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihalekonusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilenbedelin % 70 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimbelgesi vermesi zorunludur. İş deneyim belgesi inşaat yapımı işi iş deneyimbelgesi olacaktır.

4.1.11. Teknik PersonelTaahhütnamesi:

a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir.

b) İsteklilerden aşağıda sayısı ve nitelikleribelirtilen personel Taahhütnamesi istenmektedir. İsteklinin aşağıda belirtilensayı ve nitelikte teknik personeller için teknik personel taahhütnamesininverilmesi zorunludur.

 

Taahhüt olarak istenen teknikpersonel listesi

ADET

Pozisyonu

MESLEKİ ÜNVANI

DENEYİMİ

(Asgari) yıl

1

Şantiye Mühendisi

İnşaat Mühendisi

5

2

Şantiye Mühendisi

Makine Mühendisi

5

3

Şantiye Mühendisi

Elektrik Mühendisi

5


 

5. İnşaatMühendisliği işlere denk sayılacaktır.

6. İhaledokümanı Kahta Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği adresindegörülebilir ve 1.000.00.TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleyeteklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7. Tekliflerihale saatine kadar Kâhta Köylere Hizmet Götürme Birliğine teslimedilecektir

8. İsteklilerteklif ettikleri bedelin % 3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleritutarda geçici teminat vereceklerdir. ( Nakit yatırılacak geçiciteminatlar Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin Kahta Halk Bankasınezdindeki 16100008 nolu hesabına yatırılacaktır.)

9.İstekliler tekliflerinin, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir.İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye anahtar teslimi götürü bedelsözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10.Verilen tekliflerden geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

11.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

            12.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

           13. İhale dokümanında belirtilmeyen hususlarailanlarda yer verilemeyeceği.

           14- Köylere Hizmet Götürme Birliği İhaleYönetmeliğini uygular. Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. Birlik ihaleyi yapıpyapmamakta, ihaleyi bölmekte, kısmen veya tamamen yapmakta istediği kalemlerisatmamakta, satış miktarında artırma veya eksiltme yapmakta ve uygun bedelitespitte serbesttir. Birlik işin yeniden ihaleye çıkarılmasına da yetkilidir.

 

 

Saadettin DOĞAN

     Kaymakam

    Birlik Başkanı

Yeterlilik