İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Keçiborlu İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği - Köydes
İşin Adı Doğalgaz Dönüşüm Yapım İşi
İlan Tarihi İSTİHBARAT
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 21.02.2020 10:00:00
Son Teklif Tarihi 21.02.2020
Düzeltilen Maddeler
Detay
İHALE İLANI

Keçiborlu İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinden

1-İdarenin

a) Adresi

: Yukarı Mah.İstasyon Cad.Keçiborlu-Isparta

b) Telefon ve faks numarası

: Tel: 0 246 5414042   Faks: 0 246 5414042

c) Elektronik posta adresi

: keciborlu@isparta.gov.tr

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü, miktarı

Ayrıntıları keşif özetinde gösterilen aşağıdaki iş ihale edilecektir

Keçiborlu İlçesi  Akçeşme Ortaokulu Doğalgaz Dönüşümü Yapım İşi   

b) Yapılacağı yer

: Isparta İli Keçiborlu İlçesi Akçeşme Ortaokulu

c) İşe başlama tarihi

: Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5 gün

  içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi

: Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış ) takvim günüdür.

3-İhalenin

a) Yapılacağı yer

:Kaymakamlık Makam Odası Keçiborlu/  

    ISPARTA

b) Tarihi ve saati

: 21/02/2020 günü saat: 10:00

c) İhale Usulü

: İhale 26506 Sayılı Birlik İhale Yönetmeliğinin 18. Maddesine 

  göre Açık İhale Usulü ile yapılacaktır.


4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

    b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

    1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

    2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

    c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

    1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

    2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

    d) Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11. Maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f),(g),(ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,

    e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

    f) İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

    g)Kalorifer yapım onarım, doğalgaz yapım onarım ve benzeri işlere ait teklif miktarının en az % 50 si oranında iş deneyim belgesi

    h) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

    i) İstekliler  ortak girişim olarak teklif veremezler.

    j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

5-İhale dokümanı İlçe Özel İdare Müdürlüğü –Keçiborlu /Isparta adresinde görülebilir ve 100,00 (yüz) TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6-Teklifler ihale saatine kadar Keçiborlu İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği’ne verilecektir. Posta veya İadeli taahhütlü posta ve e-posta vasıtasıyla gönderilen ihale dosyası kabul edilmeyecektir.

7-İstekliler tekliflerini, Götürü Bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

8- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) takvim günü olmalıdır.     

k)Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

l)İhaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerin başta FETO/PYD terör örgütü olmak üzere terör örgütleri ile bağlantılarının olduğu güvenlik soruşturması ile tespit edilenler ihaleye katılamazlar, katıldığı tespit edilenler ihaleden men edilirler.

                                                                                      Keçiborlu İlçesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Köylere Hizmet Götürme Birliği

Yeterlilik