İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğü
İşin Adı Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğümüze Bağlı İşletme Şefliklerince Orman Yol Ağı Planlarının Revize Edilmesi Ve İşlenmesi
İlan Tarihi 25.03.2020
İhale K.No 2020/165560
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 1.04.2020 10:00:00
Son Teklif Tarihi 1.04.2020
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2020/165560

1-İdarenin
a) Adı : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BEYŞEHİR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : YENI MAHALLE ANTALYA CADDESI 42700 BEYŞEHİR/KONYA
c) Telefon ve faks numarası : 3325110001 - 3325124322
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğümüze bağlı İşletme Şefliklerince Orman Yol Ağı Planlarının revize edilmesi ve işlenmesi
b) Niteliği, türü ve miktarı :
Beyşehir,Hüyük,Seydişehir,Alacadağ,Yeşildağ,Üzümlü,Derebucak,Kızıldağ,Kurucuova Şeflikleri Orman Yol Ağı Planı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğü Beyşehir, Hüyük, Seydişehir, Alacadağ, Üzümlü, Kızıldağ, Derebucak Kurucuova, Yeşildağ İşletme Şeflikleri
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 30(otuz) gündür
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde işe başlanacaktır.


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 01.04.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğü İhale Birimi Toplantı Salonu(Elektronik teklif)

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

"İhale konusu iş, 29.06.2006 tarihli ve 5531 sayılı "Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği hakkında kanununun 4. maddesi 1. fıkrası (a) bendi kapsamına giren Orman Mühendisleri ile Orman Yüksek Mühendislerin uygulamalı mesleki faaliyet konularından ve 5. maddesindeki hak ve yetkilerden olması, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 48. maddesi ve Kamu İhale Genel Tebliğinin 64. maddesi uyarınca Danışmanlık Hizmeti niteliğindeki mühendislik konularının, 4734 sayılı kanununun 5. maddesi 2. fıkrasında ki "Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez." hükmüne göre diğer hizmetler ile kabul edilebilir doğal bir bağlantının bulunması nedeniyle; bu işin 5531 sayılı kanuna göre Orman Mühendisleri Odasınca yetkilendirilen, Danışmanlık hizmet sunucuları Orman Mühendisi ve Orman Yüksek Mühendisi ünvanlı meslek mensuplarının 5531 sayılı kanunun 7. ve 8. maddelerine dayanarak düzenlenen 8.4.2009 tarihli ve 27194 sayılı resmi gazetede yayımlanan "Ormancılık ve Orman Ürünleri bürolarının kuruluş ve çalışma esasları yönetmeliğinin 12. ve 13. maddelerine göre kurdukları, Orman Mühendisleri odasından tescilli, serbest Ormancılık büroları, serbest yeminli ormancılık büroları, ortaklık büroları, serbest ormancılık şirketleri ve serbest yeminli ormancılık şirketleri ile ticaret sicil gazetesinde yayımlanmış ana sözleşmesinde, 5531 sayılı kanunun 4. maddesinde sayılan uzmanlık konularında ihale konusu faaliyetler bulunan, ortakları arasında yada teknik personel kadrosunda orman mühendisleri odasına kayıtlı, ruhsatlı orman yüksek mühendisi veya orman mühendisi ünvanlı çalışanlar listesine kayıtlı meslek mensubu bulunan tüzel kişilerin, mevzuat gereği, ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye y- Gerçek kişi olması halinde; ilk ilan tarihinin yada ihale veya son başvuru tarihini içinde bulunduğu yılda alınmış, mevzuat gereği kayıtlı olduğu ilgili meslek odası hükmünden "Orman Mühendisleri Odasının", odaya kayıtlı olduğunu gösteren belgeden de, Orman Mühendisi veya Orman Yüksek Mühendisi ünvanlı meslek mensubunun odaya kayıtlı, ruhsatlı ve çalışanlar listesine kayıt bilgilerini içeren ve ihale konusu iş için düzenlenmiş "Oda Kayıt belgesi",asal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler olarak;
- Tüzel kişi olması halinde; tüzel kişinin "Ormancılık ve Orman Ürünleri bürolarının kuruluş ve çalışma esasları yönetmeliğinin 12. ve 13. maddelerine göre kurulmuş, Orman Mühendisleri Odasından tescilli "Serbest Ormancılık Şirketi" veya "Serbest yeminli Ormancılık Şirketi" veya "Serbest / Serbest Yeminli Ormancılık ve Orman Ürünleri Şirketi" olmak koşulu ile, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin yada ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış "Tüzel Kişiliğin odaya Kayıtlı olduğunu gösterir belge",
Veya Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmış ana sözleşmesinde, 5531 sayılı kanunun 4. maddesinde sayılan uzmanlık konularında ihale konusu faaliyetleri içermesi, ortakları arasında yada teknik personel kadrosunda Orman Mühendisleri Odasına kayıtlı, ruhsatlı Orman Yüksek Mühendisi veya Orman Mühendisi ünvanlı çalışanlar listesine kayıtlı meslek mensubu bulunması koşuluyla, bu tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış; Tüzel Kişiliğin Sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge."


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeterlik bilgileri tablosunda belirteceklerdir.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat Dışı Unsur Tanımı: İhale Yetkinlik Belgesi
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Var/Yok Durumu
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 40
Nispi Değeri: Var olanlara puan uygulanacak
Fiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı Unsur Puanı
İhale Yetkinlik Belgesi 60

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (yetmiş beş) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.