İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Şemdinli İlçe Emniyet Müdürlüğü - Hakkari
İşin Adı 80 Ton Torbalı,min 7000 Kcal/kg, 70-150mm Boyutlu Portakal Tipi Kömür Ve 80 Ton Torbalı,min 6400 Kcal/kg, 10-18 Mm Boyutlu Fındık Tipi Kömür Ve 80 Ton Baltalanmış Kuru Odun
İlan Tarihi 16.05.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 30.05.2019 10:00:00
Son Teklif Tarihi 30.05.2019 10:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/232068

1-İdarenin
a) Adresi : Moda Mah. Hastane Cad. No:5 30800 ŞEMDİNLİ/HAKKARİ
b) Telefon ve faks numarası : 4384112096 - 4384113232
c) Elektronik Posta Adresi : sememniyet@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
80 Ton min. 7000 Kcal/kg ve üzeri portakal tip kömür, 80 Ton min. 6400 Kcal/kg ve üzeri fındık tip kömür, 80 Ton baltalanmış, kuru ve ortalama 20-40 cm boyunda odun 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Şemdinli İlçe Emniyet Müdürlüğüne 80 Ton Torbalı, min 7000 kcal/kg, 70-150mm boyutlu portakal tipi kömür , 80 Ton Torbalı, min 6400 kcal/kg, 10-18 mm boyutlu fındık tipi kömür ve 80 Ton baltalanmış kuru odun
c) Teslim tarihi : Yüklenici sözleşmenin taraflarca imzalandığı tarihten itibaren sonraki 60 (altmış) gün içerinde teslim yerine bir defada teslim edecek. Sevkiyatın gerçekleştirileceği tarih ve saatler ile araçların plakası teslim edilecek birime bildirilecek, teslim alacak birim yetkililerinin gösterileceği yere nizamı olarak istiflenecek, araçların boşaltımı için ayrıca bir ücret veya personel talep edilmeyecektir. Nakliyede kullanılacak araçlar boşaltım yapacağı birime en yakın yerde (Yüksekova) dolu ve boşaltımı müteakiben boş olarak kantara girecek ve kantar fişleri idare yetkilisine teslim edilecektir. Araçların tartım ücretleri yüklenici tarafından ödenecektir.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Şemdinli İlçe Emniyet Müdürlüğü Amirler Lokali
b) Tarihi ve saati : 30.05.2019 - 10:00


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Şemdinli İlçe Emniyet Müdürlüğü Satın Alma Büro Amirliği adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Şemdinli İlçe Emniyet Müdürlüğü Satın Alma Büro Amirliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.