İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.ş (botaş) Tedarik Ve Sözleşmeler Daire Başkanlığı- Ankara
İşin Adı 344 Kalem Malzeme Satışı
İlan Tarihi 13.06.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 9.07.2019 14:00:00
Son Teklif Tarihi 9.07.2019 14:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2019/275500
İşin Adı : 344 Kalem Malzeme Satışı
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Kapalı Teklif Açık Arttırma Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : BİLKENT PLAZA A1 BLOK KAT:1 06800
b) Telefon ve faks numarası : 3122973509 - 3122972542
c) Elektronik posta adresi : info@botas.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi
: http://www.botas.gov.tr/
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Satış konusu 344 kalem malzemenin adı, özelliği ve miktar bilgisi Teknik Şartnamede yer almaktadır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. 1. KISIM - Araç Parçaları (160 kalem) 2. KISIM - Elektrik ve Gaz Ölçüm Cihazları (122 kalem) 3. KISIM - Hot-Tap Fittings ve Tamir Kelepçeleri (62 kalem)
b) Teslim [yeri / yerleri] : BOTAŞ Genel Müdürlüğü Doğal Gaz İşletme ve Piyasa İşlemleri Bölge Müdürlüğü Eskişehir Yolu, 25. Km. Yapracık Köyü Mevkii 06790 ANKARA
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : Yüklenici, Malzeme bedelini yatırdığı tarihten itibaren 20 gün içerisinde BOTAŞ'ın işletme sahasından çıkarmak zorundadır.
3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : BOTAŞ Genel Müdürlüğü Konferans Salonu Bilkent Plaza A-2 Blok 06800 Bilkent ANKARA
b) Tarihi ve saati : 09.07.2019 - 14:00

Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

 1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi;
 2. Tüzel kişiler için Ticaret sicil kaydı veya Ticaret Odası, Sanayi Odası veya Meslek Odası kayıt belgesi,
 3. Gerçek kişiler için İkametgâh senedi,
 4. Gerçek kişiler için T.C. Kimlik Numarasının yazılı olduğu nüfus cüzdanının ön ve arka yüzü görünecek şekilde çekilmiş fotokopisi,
 5. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
 6. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
 7.  Her sayfası kontrol edilmiş ve yetkili kişilerce imzalanmış ve kaşelenmiş 344 Kalem Malzeme Satış Şartnamesi,
 8.  Teklif Mektubu
 9.  Geçici teminat mektubu ya da teminatın nakit yatırıldığını gösteren makbuz,
 10.  İhale dokümanını satın aldığını gösterir banka dekontunu,
 11. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından (1),(2),(3),(4),(5) ve (6) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.