İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Kahramanmaraş Elbistan Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı
İşin Adı 5500 Ton Torbalı Kömür Dağıtım İşi
İlan Tarihi 14.06.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 2.07.2019 14:00:00
Son Teklif Tarihi 2.07.2019 14:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/275386

1-İdarenin
a) Adresi : Ceyhan Mah. Göktürk Cad.No:40 46300 ELBİSTAN/KAHRAMANMARAŞ
b) Telefon ve faks numarası : 3444155527 - 3444152006
c) Elektronik Posta Adresi : elbistansydv@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Torbalı Kömür Nakliye ve Dağıtım İşi (İlçemiz sınırları içinde yer alan mahallerde ikamet eden ve İdarece tespit edilecek olan 5.500 aileye, aile başına 1000'er kg. olmak üzere ikamet adreslerinde kömür teslim edilmesi) 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Kahramanmaraş İli Elbistan İlçesi sınırları içinde yer alan tüm mahalleler
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 240(iki yüz kırk) gündür


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : CEYHAN MAHALLESİ GÖKTÜRK CADDESİ NO:40
b) Tarihi ve saati : 02.07.2019 - 14:00


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

Yüklenicinin, gerçek veya tüzel kişi olmasına göre 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği gereği ulaştırma bakanlığından alınması zorunlu kılınan taşıma yetki belgelerinden (C2,L1,L2,R1,R2,M1,M2,M3,N1,N2 ve K1) birine sahip olması ve mülkiyetindeki taşıma yapacağı araçların taşıma yetki belgesi ekinde kayıtlı ve araçların K1 taşıma izin belgesine sahip olması,Taşıma işlerini kiralık araçlarla yapacaklarını belirtmeleri durumunda ise yine 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği gereği ulaştırma bakanlığından alınması zorunlu kılınan taşıma yetki belgelerinden (C2,L1,L2,R1,R2,M1,M2,M3,N1,N2 ve K1) birine sahip olması ve taşıma işlerini K1 yetki belgesine sahip araçları kiralamaları gereklidir. Yüklenici taşıma yetki belgelerinin asıllarını veya noter onaylı suretlerini idareye ibraz etmeleri gerekmektedir. Asıllarını ibraz etmeleri halinde idare yetkilisince “Aslı Gibidir” şerhi düşülecek aslı isteklilere iade edilecektir. 1(Bir) adet yükleme bandı 6 metrelik fatura fotokopilerinin teklifleri ile birlikte sunacaklardır


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

HER TÜRLÜ NAKLİYE İŞLERİ,KÖMÜR DAĞITIM VE TAŞIMA İŞLERİ5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ELBİSTAN SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 240 (iki yüz kırk) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.