İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Zeytinburnu Belediyesi
İşin Adı 2’nci Bölge Temizlik Araçları Kiralanması
İlan Tarihi 15.08.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 12.09.2019 11:30:00
Son Teklif Tarihi 12.09.2019 11:30:00
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/386864

1-İdarenin
a) Adresi : BEŞTELSİZ MAH. BELEDIYE CAD. NO. 5 34020 ZEYTİNBURNU ZEYTİNBURNU/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124131195 - 2124131212
c) Elektronik Posta Adresi : hdarcan@zeytinburnu.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
36 ay boyunca 33 adet muhtelif aracın personelsiz olarak kiralanması işidir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Zeytinburnu ilçesinin 2. Bölge olarak anılan, Zeytinburnu İlçesi Merkezefendi Mahallesi, Telsiz Mahallesi, Yenidoğan Mahallesi, Gökalp Mahallesi, Kazlıçeşme Mahallesi ile Beştelsiz ve Seyitnizam Mahallelerinin Yarısı
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.10.2019, işin bitiş tarihi 30.09.2022


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Zeytinburnu Belediye Başkanlığı İhale Salonu
b) Tarihi ve saati : 12.09.2019 - 11:30


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu, 
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, 
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, 
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, 
b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler, 
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. 
Toplam cironun teklif edilen bedelin %15’inden,hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %9’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. 
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
Araç Cinsi Toplam Araç Sayısı (Adet) Toplam Araç Sayısı (Adet)

Kendi Malı Araç Sayısı (Adet)

Model Yılı

(En az)
1

21+1,5 m³ Kapasiteli Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu:

Araçlar en az 320 Hp (235 KW) motor gücünde, sızıntı suyu deposu bulunan, kaldırma tertibatı 660 lt ve 770 lt kapasiteli konteynerler için uygun olan,  en az Euro 5 normuna haiz, dizel motorlu olacaktır. 

Araçlar en fazla 23+1,5 m³ kapasiteli olacaktır.

Araçların yakıtı Yüklenici tarafından karşılanacaktır.
3 1 2015
2

15+1,5 m³ Kapasiteli Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu:

Araçlar en az 260 Hp (191 KW) motor gücünde, sızıntı suyu deposu bulunan, kaldırma tertibatı 660 lt ve 770 lt kapasiteli konteynerler için uygun olan, en az Euro 5 sınıfında dizel motor olacaktır. 

Araçlar en fazla 16+1,5 m³ kapasiteli olacaktır.

Araçların yakıtı Yüklenici tarafından karşılanacaktır.
10 1 2015
3

13+1,5 m³ Kapasiteli Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu: 

Araçlar en az 210 Hp (155 KW) motor gücünde, sızıntı suyu deposu bulunan, kaldırma tertibatı 660 lt ve 770 lt kapasiteli konteynerler için uygun olan, en az Euro 5 sınıfında dizel motor olacaktır.

Araçlar en fazla 14+1,5 m³ kapasiteli olacaktır.

Araçların yakıtı Yüklenici tarafından karşılanacaktır.
2 - 2015
4

8+1 m³ Kapasiteli Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu:

Araçlar en az 150 Hp (110 KW) motor gücünde, sızıntı suyu deposu bulunan, kaldırma tertibatı 660 lt ve 770 lt kapasiteli konteynerler için uygun olan, en az Euro 5 sınıfında dizel motor olacaktır.

Araçlar en fazla 10+1,5 m³ kapasiteli olacaktır.

Araçların yakıtı Yüklenici tarafından karşılanacaktır.

2 1 2015
5

1,5 m³ Kapasiteli Mini Çöp Aracı:                                                                                        

Araçlar en az 130 Hp (95 KW)motor gücünde, sıkıştırma tertibatı olmayan, 1,5 m³ - 2,5 m³ kapasiteli damperli, en az Euro 5 sınıfında dizel motor olacaktır.

Araçların yakıtı Yüklenici tarafından karşılanacaktır.

2 - 2017
6

Üç Kabinli Kamyonet:                                                                                                           

Araç en az 170 Hp (125 KW) motor gücünde, 8+1 kişilik, Euro 6 sınıfında dizel motorlu kamyonet olacaktır.

Aracın yakıtı Yüklenici tarafından karşılanacaktır.

1 1 2017
7

Konteyner Yıkama Aracı:

Araçlar en az 177 Hp (130 KW) motor gücünde, Euro 5 sınıfında dizel motorlu olacaktır. Konteyner yıkama bölümü paslanmaz malzemeden üretilmiş, en az 4 ton temiz su ve 4 ton kirli su kapasiteli tankı bulunmalı, kaldırma tertibatı 660 lt ve 770 lt kapasiteli konteynerler için uygun olmalı, en az 100 bar yüksek basınç su pompası olmalı, ilaçlama ve dezenfekte tabancası olmalıdır.

Araçların yakıtı, suyu ve deterjanı Yüklenici tarafından karşılanacaktır.

2 1 2017
8

6 m³ Atık Hazneli Vakumlu Yol Süpürge Aracı:

Araçlar en az 177 Hp (130 KW ) motor gücünde, Euro 5 sınıfında dizel motorlu, süpürme genişliği en az 2.100 mm, gezer hortuma sahip, atık haznesi paslanmaz çelik olan, 1.500 lt. su depolama alanı bulunan, çift taraflı yan ve orta fırçalara sahip, fırçaların dönüş hızları ve yere baskıları ayarlanabilen araç olacaktır.

Araçların su ve yakıtı Yüklenici tarafından karşılanacaktır.

2 1 2017
9

10 m3 Kapasiteli Yol Yıkama (Arazöz) Aracı

Araçlar en az 260 Hp (191 KW) arası motor gücünde, 10 m3 depo kapasiteli 200 bar basınçlı, yol yıkama sistemi monteli araç olacaktır.

Araçların yakıtı ve suyu Yüklenici tarafından karşılanacaktır.

3 1 2017
10

5 m3 Kapasiteli Yol Yıkama (Arazöz)  Aracı 

Araç en az 150 Hp (110 KW ) motor gücünde, 5 m3 depo kapasiteli 200 bar basınçlı, yol yıkama sistemi monteli araç olacaktır.

Aracın yakıtı ve suyu Yüklenici tarafından karşılanacaktır.

1 - 2017
11

Açık Kasa Atık Ev Eşyası Toplama Aracı:    

Araç en az 150 Hp (110 KW ) motor gücünde, 3,5 ton yük taşıma kapasiteli, boşaltma şekli damper tipi olan araç olacaktır.

Aracın yakıtı Yüklenici tarafından karşılanacaktır.

1 - 2017
12

Binek Araç:

Araçlar temiz, bakımlı, 4 kapılı ve en az B segmenti binek tip olacaktır. Araç en az 1250cc dizel enjeksiyonlu, beygir gücü 90 hp olacaktır. Araçlarda ABS(Anti Blokaj Fren Sistemi), ESP (Elektronik Denge Programı), immobilizer, en az 2 otomatik cam (ön camlar), klima, radyo teyp bulunacaktır.

Araçların yakıtı İdare tarafından karşılanacaktır.

2 - 2018
13

Elektrikli Süpürge Aracı

Araçlar en az 48 Volt gücünde, 1850 mm süpürme genişliği, 12000 m2/saat süpürme kapasitesi, 30 litre su haznesi, 180 litre atık haznesi sahip, günlük en az 7,5 saat çalışabilecek, binicili mini elektrikli süpürge aracı olacaktır.

Araçların elektrik ve su ihtiyacı İdare tarafından karşılanacaktır.

2 - 2018

 

Yukarıda belirtilen minimum (en az) özellikteki araçlar işin başında idareye teslim edilecektir. 

Hizmet Alım İhaleleri Uygulama yönetmeliğinin 41. madde hükmü doğrultusunda adayın veya isteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da (Değişik ibare: 12/06/2015-29384 R.G./ 3. md.) yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya serbest muhasebeci raporu ile tevsik edilir. (Ek cümle: 25/01/2017-29959 R.G./6. md.) Tevsik işleminin aslına uygunluğunun noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak yapılması halinde, örnek çıkarma işleminin ilan veya davet tarihinden sonra yapılmış olması zorunludur.

Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır.

Adayın ve isteklinin kendi malı olan araçlara ait teknik özellikler ihale dökümanı ekinde yer alan teknik şartnamede belirtilmiş olup araçlarla ilgili kapasite raporları ve ilgili üretici veya yetkili satıcılar tarafından hazırlanmış teknik özelliklerini belirtir bilgi ve belgelerini ihale teklif zarfı içinde sunulması zorunludur.

İş ortaklığında makine, teçhizat ve ekipman ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir.


4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Her türlü araç kiralama işleri ve/veya kent temizliği, çöp toplama ve nakli hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

Kent temizliği, çöp toplama ve nakli hizmetlerinde iş deneyim tutarı tespitinde personel giderleri hariç diğer kısımların tutarı dikkate alınacaktır.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Zeytinburnu Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.