İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı
İşin Adı Evsel Atık Transferi Hizmet Alımı İşi
İlan Tarihi 16.08.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 16.09.2019 14:30:00
Son Teklif Tarihi 16.09.2019 14:30:00
Düzeltilen Maddeler
Detay  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/392835

1-İdarenin
a) Adresi : EMNIYET MAH. HIPODROM CAD. 5 VARLIK YENİMAHALLE/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3125072357 - 3125072361
c) Elektronik Posta Adresi : kentestetigi@ankara.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
441.900 Ton Evsel Atık Transferi Hizmet Alımı İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : ANKARA
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 30(otuz) aydır


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Ankara Büyükşehir Belediyesi Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 Yeni Hizmet Binası B Blok 7. Kat Yenimahalle/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 16.09.2019 - 14:30

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu, 
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, 
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, 
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, 
b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler, 
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. 
Toplam cironun teklif edilen bedelin %15’inden,hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %9’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. 
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

1- ÇEKİCİLER-14 ADET

Çekiciler en az 400 Hp motor gücünde ve 70 (yetmiş) metreküplük evsel atık yüklü semitreyleri çekebilecek kapasitede olacaktır.

Talep edilen toplam çekicilerin en az 3 (üç) tanesi yüklenicinin kendi malı olacaktır.

2-SEMİTREYLER-26 ADET

Talep edilen toplam semitreylerin en az 5 (beş) tanesi yüklenicinin kendi malı olacaktır.

Semitreyler Boyutları

       Hacim                  : En az 70 m3

       Boy                      : En az 13500 mm

       Genişlik               : En az 2500 mm

       Yükseklik             : Araç toplam yüksekliği en fazla 4000 mm

Semitreylerin imalatında kullanılacak çelik veya sac yüksek mukavemetli olacaktır.

Gövde yan çelik veya sacları en az RM =1200 N/mm2

Şasi en az RM=400N/mm 2 olacaktır.

Semitreyler; üzeri hidrolik sistem ile açılıp kapanabilir sıkıştırma özelliği olmayan en az 70 (yetmiş) metreküplük evsel atık taşıyacak kapasitede, Evsel Katı atıkların semitreylere aktarımından sonra semitreyler içerisinde oluşacak sızıntı suyu semitreyler üzerine monte edilmiş minimum 1000 lt’lik depolarda toplayacak özellikte olacaktır.

Boşaltma sistemi: Gövde içinde önden arkaya boydan boya hareket edebilen alüminyum veya hardox malzemeden imal edilip tam sızdırmaz bir alt taban olacaktır. Tabanda bulunan en az 5 adet hidrolik silindirin gücüyle ileri-geri hareket ederek çöpü arkaya doğru öteleyecek, arka kapağın açılarak çöpün boşaltılması için ise aynı silindirin tabanı komple yatay hareket ederek çöpü boşaltacaktır. Sisteme hidrolik enerji veren pompanın tahriki hava çekici araç tarafından sağlanan pompa hareketi tarafından sağlanacak ve otomasyon treyler üzerinde montajlı olup birlikte hareket edecektir. 

Boşaltma işlemi;  Önce arka kapak hidrolik olarak açılacak, sonra tabanın ileri geri hareketi ile en az 5 (beş) ana silindir vasıtasıyla çöpü arkaya doğru iteleyecek ve çöp boşaltılacaktır. Boşaltma süresi en fazla 15 dk. olacaktır. 

3-VİDANJÖR-1 ADET

Vidanjör en az 310Hp motor gücünde ve en az 19 (ondokuz) ton sızıntı suyu çekebilecek kapasitede olacaktır.

Vakum yapabilme özelliği olacaktır ve emme derinliği en az 12-15 m olacaktır.

Çekiciler ve Vidanjörde Araç Takip Sistemi olacak ve şifreleri İdareye verilecektir. Araçlar 7/24 izlenmeye uygun donanıma sahip olacaktır. Araç Takip Sistemi arızalanan araçların 24 saat içerisinde arızası giderilerek sistemde görülür hale getirilecektir. Yüklenici araçların takibi için araç takip sistemini idarenin istediği cihazlara kuracaktır.

Yüklenici; idare tarafından denetim amacıyla kullanılmak üzere 3 (üç) adet, asgari 2017 model, otomatik vites, azami 1600cc motor hacminde, dizel yakıtlı otomobil veya hafif ticari araç temin etmekle yükümlüdür. Araçlar işe başlama tarihinde idareye teslim edilecektir. Bu kapsamda tahsis edilecek 3 (üç) adet araç fiyat teklifine dahildir.

Bu işte kullanılacak tüm çekiciler, dorseler ve vidanjör en az 2017 model olacaktır.

Kendi Malı istenen araçlar için; 

Bu husus ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir.

Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş çekiciler kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartıyla isteklinin veya adayın kendi malı sayılır.


4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

- Karayolları yük taşımacılığı hizmet işleri

- Çöp toplama, taşıma hizmet işleri

- Çöp Sahası İşletmesi ve Bertaraf Edilmesi Hizmet İşleri 

Yukarda belirtilen işler birlikte veya ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara Büyükşehir Belediyesi Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 Yeni Hizmet Binası B Blok 7. Kat Yenimahalle/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.