İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Jandarma Ted.mrkz.k.lığı(güvercinlik/ankara) İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı
İşin Adı 5 Kısım (9 Kalem) Tesis, Makine Ve Tezgah Tedariki
İlan Tarihi 12.09.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 26.09.2019 10:00:00
Son Teklif Tarihi 26.09.2019 10:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2019/433697
İşin Adı : 5 Kısım (9 Kalem) Tesis, Makine Ve Tezgah Tedariki
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : BAHÇEKAPI MAH. FATİH SULTAN MEHMET BULV. ŞEHİT ORG. EŞREF BİTLİS KIŞLASI 06797
b) Telefon ve faks numarası : 03125105636 - 3122780567
c) Elektronik posta adresi : jikmtdr01@jandarma.tsk.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
: www.jandarma.gov.tr
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 5 KISIM (9 KALEM) TESİS, MAKİNE VE TEZGAH TEDARİKİ
b) Teslim [yeri / yerleri] : JANDARMA BAKIM KOMUTANLIĞI’NDA 1 VE 5’NCİ KISIMLAR SİLAH YENİLEME BÖLÜM AMİRLİĞİ; 2,3 VE 4’ÜNCÜ KISIMLAR DESTEK BÖLÜM AMİRLİĞİ GÜVERCİNLİK/ANKARA
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : Sözleşmenin İmzalandığı Tarihi Takip Eden Günden İtibaren Her Bir Kısım 40 (KIRK) Takvim Günü İçerisinde Teslim Edilecektir.
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : Ankara J.Ted.Mrk.K.lığı Güvercinlik/Ankara 2 No.lu İhl.Koms.Bşk.lığı
b) Tarihi ve saati : 26.09.2019 - 10:00


Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklif kapsamında sunmaları gereklidir. 

4.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa belgegeçer numarası ile elektronik posta adresi,

4.3.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.3.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.3.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.4.Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.5.Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.6.Şartnamenin 7.2. ve 7.3. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

4.7. Şartnamenin ekinde yer alan, 758 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 9’uncu maddesinde belirtilen durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

4.8.Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.9. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.10.İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin  (7.1.1.) ve (7.1.2.) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (7.1.10.) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.11.İstekliler şartname ekinde örneği bulunan HİZMETE ÖZEL GİZLİLİK TAAHHÜTNAMESİNİ teklifleriyle birlikte vereceklerdir.

4.12.İhale dokümanı 10,00 TL. karşılığı idareden satın alınabilir.

4.13.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara J.Ted.Mrk.K.lığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

4.14.Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.Birden fazla kısmın aynı yükleniciye ihale edilmesi halinde, bu kısımların tamamı için tek sözleşme düzenlenecektir.

4.15.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 150 (yüzelli) takvim günü olacaktır.

4.16.Bu ihaleye konsorsiyumlar teklif veremez.

4.17.İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde idare serbesttir.

4.18.İhaleye, sadece yerli istekliler katılabilir,Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz.

4.19.İhaleye katılan istekli teklifini TÜRK PARASI üzerinden verecektir.Ödemeler TÜRK PARASI üzerinden yapılacaktır.