İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Burulaş Bursa Ulaşım Toplu Taşım İşletmeciliği Turizm Sanayi Ve Ticaret A.ş.
İşin Adı 5 Adet Deniz Otobüsü 1 Adet Atık Toplama Gemisi Olmak Üzere Toplam 6 Gemi İçin P&ı Sigortası Yaptırılması
İlan Tarihi 13.09.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 4.10.2019 10:00:00
Son Teklif Tarihi 4.10.2019 10:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/435110

1-İdarenin
a) Adresi : BursaRay Isletme Bakim Merkezi Odunluk Mah Akpınar Caddesi No: 6/1 16265 NİLÜFER/BURSA
b) Telefon ve faks numarası : 2244525244 - 2244525243
c) Elektronik Posta Adresi : burulas@burulas.com.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
ULUDAĞ, HÜDAVENDİGAR, NİLÜFER HATUN, YILDIRIM BEYAZIT, İZNİK ve BURULAŞ 1 Gemileri ( TOPLAM 6 GEMİ ) İçin 1 Yıl Süreli P&I Sigortası Yaptırılması İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Burulaş - BUDO gemileri - BursaRay İşlt. Merkezi - Odunluk Mh. İzmir Yolu 16130 Nilüfer/BURSA
c) Süresi : İşe başlama tarihi 31.10.2019, işin bitiş tarihi 31.10.2020


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : BURULAŞ - BursaRay İşletme Merkezi - Odunluk Mah. İzmir Yolu 16130 Nilüfer/BURSA - Burulaş Akademi Eğitim salonu
b) Tarihi ve saati : 04.10.2019 - 10:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İstekli Sigorta Şirketi ise; sigortacılık faaliyetine sahip olduğuna dair İlgili kurumdan alınmış ve işin bitiş süresine kadar geçerli olan “Sigortacılık Yetki Belgesi”, İstekli Acente ise; sigortacılık faaliyeti ile ilgili bağlı oldukları Sigorta Şirketlerinden alınmış ve işin bitiş süresine kadar geçerli olan “Yetkili Acente” belgelerinin aslı veya noter tasdikli suretleri.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu ya da Özel Sektöre Yapılan Sigorta Hizmetleri Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BURULAŞ - BursaRay İşletme Merkezi - Odunluk Mah. İzmir Yolu 16130 Nilüfer/BURSA (Burulaş Satınalma Müdürlüğü) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.