İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.ş (botaş) Doğalgaz İşletme Ve Piyasa İşlemleri Bölge Müdürlüğü
İşin Adı Pano İçi Elektrik Malzemesi, Klemens Ve Rtu Panolarında Kullanılmak Üzere Gprs Modem Alımı
İlan Tarihi 13.09.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 27.09.2019 10:00:00
Son Teklif Tarihi 27.09.2019 10:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2019/428819
İşin Adı : Pano İçi Elektrik Malzemesi, Klemens Ve Rtu Panolarında Kullanılmak Üzere Gprs Modem Alımı
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : ESKISEHIR YOLU 23. KM YAPRACIK MEVKİİ ETİMESGUT/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3122973600 - 3122998300
c) Elektronik posta adresi : murat.atiler@botas.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
: www.botas.gov.tr
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1.Kısım: 150 adet GPRS Modem(Büyük Tip Antenleri ile birlikte), 2. Kısım: 19.500 adet 4 farklı özellikte Klemens, 10.000 adet Klemens Sonlama, 500 adet Klemens Köprüsü (Ray Tıpı, Baskılı Klemensler içın, 10'lu), , 3.Kısım: 100 adet Converter (Çevirici) DC-DC Çevirici (24 V / 24 V), 300 adet Otomatik Sigorta (C Tipi, 10 A, Çift Kutuplu), 100 adet Akü Şarjı için Redresör Tip Güç Kaynağı (230 VAC / 27 VDC/8 A), 100 adet Aşırı Gerilim Darbe Koruyucu Gerilim Koruma Modülü (48 VDC)
b) Teslim [yeri / yerleri] : Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ) Doğal Gaz İşletme ve Piyasa İşlemleri Bölge Müdürlüğü, Eskişehir Yolu 25.km Yapracık Mah. Etimesgut / ANKARA adresine teslim edilecektir.
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : Tüm malzemeler, sözleşme imzasından itibaren 30 gün, 100 adet Akü Şarjı için Redresör Tip Güç Kaynağı (230 VAC / 27 VDC/8 A) ise 90 gün içerinde teslim edilecektir.
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : BOTAŞ Doğal Gaz İşletme ve Piyasa İşlemleri Bölge Müdürlüğü, Eskişehir Yolu 25.km Yapracık Mah. Etimesgut/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 27.09.2019 - 10:00

Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Bu bent boş bırakılmıştır.

4.4. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
4.5. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
4.6. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
4.6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TL (YüzTürkLirası) karşılığı BOTAŞ Doğal Gaz İşletme ve Piyasa İşlemleri Bölge Müdürlüğü İkmal Müdürlüğü Eskişehir Yolu 25.km Yapracık Etimesgut/ANKARA adresinden satın alınabilir. 

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 150 TL (YüzelliTürkLirası) doküman bedelini BOTAŞ Doğal Gaz İşletme ve Piyasa İşlemleri Bölge Müdürlüğü’nün T. Vakıflar Bankası Bilkent/ANKARA Şubesi Nezdindeki TR860001500158007292429682 no.lu cari hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce gönderilmek zorundadır. İhale dokümanı iki işgünü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı İdaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

4.6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

4.7. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BOTAŞ Doğal Gaz işletme ve Piyasa İşlemleri Bölge Müdürlüğü, Haberleşme Birimi, Eskişehir Yolu 25.km Yapracık Mah. Etimesgut /ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

4.8. İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihale kısmi teklif açık olup istekliler şartnamede belirtilen üç kısımdan herhangi birisine, ikisine veya tamamına teklif verebileceklerdir.

4.9. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda 26.12.2019 tarihinden önce olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. 

4.10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür. 

4.11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

4.12. Bu ihale, aksi belirtilmediği takdirde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi değildir.