İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Elektrik Makina Ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
İşin Adı 2020 Yılı Akaryakıt Alım İşi
İlan Tarihi 11.10.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 14.11.2019 10:30:00
Son Teklif Tarihi 14.11.2019 10:30:00
Düzeltilen Maddeler
Detay  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/502801

1-İdarenin
a) Adresi : Yarhasanlar Mah. 2319 Sokak No:12/C1/10 ŞEHZADELER/MANİSA
b) Telefon ve faks numarası : 2362501200-1360-1368-1372 - 2369991733
c) Elektronik Posta Adresi : berfig@manisasu.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Niteliği-Türü-Miktarı:50.000 lt Kurşunsuz Benzin 95 oktan (Diğer), 2.000.000 lt Motorin (Diğer) Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Araçların akaryakıt ihtiyacı olduğu durumda taşıt tanıma sistemi ile günün 24 saati ihtiyaç duyuldukça akaryakıt istasyonundan alınacaktır.
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 5 takvim gün içerisinde iş teslimi yapılacak olup,01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arası işin süresi 366 takvim günüdür.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Yarhasanlar Mah. 2319 Sokak (Fabrika Sokak) 12/C/1 K:10 MASKİ Hizmet Binası –Maski Toplantı Salonu 16.kat Şehzadeler / MANİSA
b) Tarihi ve saati : 14.11.2019 - 10:30


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1-Enerji Piyasası düzenleme Kurulundan alınmış Akaryakıt satış Yeri İzin belgesinin aslını veya noter onaylı suretini veya aslı idaremizce görülmüştür onaylı suretini teklifi ekinde sunması zorunludur.

2-İsteklinin iş yerinin il merkezi olması durumunda işyeri açma ruhsatı, il merkezi dışında olması durumunda; İl merkezinde bulunan akaryakıt istasyonu ile kendi arasında yapılmış sözleşme, Manisa İl Merkezinde bulunan iş yerine ait işyeri açma ruhsatı, EPDK İzin Belgesi, her iki tarafa ait imza sirkülerinin aslını veya noter onaylı suretini veya aslı idaremizce görülmüştür onaylı suretini teklif kapsamında sunmak zorundadırlar.

3-İstekli firma bünyesinde Taşıt tanıma sistemi olduğunu gösterir belgeyi teklif kapsamında sunacaktır.(Taşıt tanıma sistemi İller arası dolaşıma açık olacaktır.)

4-İstekli Manisa Büyükşehir Belediyesi Sınırları dahilinde bulunan ilçelerden en az 16 ilçeye ait taşıtmatik bulunan akaryakıt istasyonların isim ve iletişim adreslerini  teklifleri ile birlikte özel teknik şartnamenin ekinde verilen Merkez ve İlçelere göre İstasyon bilgilerinin bulunduğu EK-1 tablosunu doldurarak vereceklerdir.ÖRNEK : X FİRMASI HİZMET VERDİĞİ  İLÇELERDE  BULUNAN AKARYAKIT İSTASYONLARINA ( TAŞITMATİK OLAN  ) AİT GÜNCEL BAYİ LİSTESİNİ YAZACAKTIR.İLGİLİ LİSTEYİ ANA DAĞITIM BAYİSİ ONAYLAYACAKTIR.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş Akaryakıt Satışı işi benzer iş olarak kabul edilecektir.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yarhasanlar Mah. 2319 Sokak (Fabrika Sokak) 12/C/1 K:10 MASKİ Hizmet Binası –Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı- İhale Birimi- Şehzadeler / MANİSA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.