İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü
İşin Adı Z Kütüphane Kurulumu Ve Donatımı
İlan Tarihi 11.10.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 21.10.2019 10:30:00
Son Teklif Tarihi 21.10.2019 10:30:00
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2019/504954

1-İdarenin
a) Adı : VAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Abdurrahman Gazi Mahlesi Iskele Caddesi Çali Duragi 65040 Çalı Durağı VAN MERKEZ/VAN
c) Telefon ve faks numarası : 4322224162 - 4322224161
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Z KÜTÜPHANE KURULUMU VE DONATIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı :
VAN-ÖZALP YBO OKULUNA AİT Z-KÜTÜPHANE KURULUMU VE DONATIMI İŞİ (TEKNİK ŞARTNAME VE EKLERİNE UYGUN OLARAK)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : VAN-ÖZALP YBO OKULUNA AİT Z-KÜTÜPHANE KURULUMU VE DONATIMI İŞİ (TEKNİK ŞARTNAME VE EKLERİNE UYGUN OLARAK)
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 5 gün içinde işe başlanılır ve 40 takvim gününde iş tamamlanır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 5 gün içinde


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 21.10.2019 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : VAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2. KAT TOPLANTI SALONU -TUŞBA/VAN

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI-

DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-

DERS KİTAPLARI ve YAYIMLAR DAİRE BAŞKANLIĞI

ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ KÜTÜPHANE (Z-KÜTÜPHANE)  KURULUMU ve DONATIMINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAMESİNE-(Versiyon 6) GÖRE;

İhaleye girecek firmalardan resmi kurumlar hariç, ihale konusu  z-kütüphane işi veya benzer işlere ait "İş Deneyim Belgesini" ihale teklif  ekinde  sunacaklardır. 

İstekli tarafında, teklif ekinde sunulan, İş Deneyim Belgesinin kontrolünü yapmak için EKAP'a numarası - sayısı işlenecektir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Yüklenici tarafından teslim edilen elektronik cihazlar ve mobilyaların en az iki yıl yerinde servis garantili olması,  garanti belgeleri iş bitiminde ilgili idareye teslim edilecektir.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.