İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman Genel Müdürlüğü
İşin Adı Akaryakıt-motorin (diğer)
İlan Tarihi 03.12.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 12.12.2019 10:00:00
Son Teklif Tarihi 12.12.2019 10:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2019/630113

1-İdarenin
a) Adı : BATI KARADENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Sağlık mh. Şehitler cd. 2 14100 BOLU MERKEZ/BOLU
c) Telefon ve faks numarası : 3742703562 - 3742703561
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Akaryakıt-Motorin (Diğer)
b) Niteliği, türü ve miktarı :
7000 litre
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğümüzün bulunduğu Belediye sınırları içerisinde yer alan akaryakıt istasyonundan ve firmanın ücretsiz takacağı taşıt tanıma sistemi (ATS) vasıtasıyla firmanın temsil ettiği dağıtıcı şirkete bağlı ülkemizin diğer illerindeki akaryakıt istasyonları
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra 365 gün boyunca idarenin araçlarına peyderpey 31.12.2020 tarihini geçmemek üzere) akaryakıt alınacaktır
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imza tarihi işe başlama tarihidir


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 12.12.2019 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 208 Nolu Müdür Muavini Odası

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İstekli akaryakıt dağıtıcısı ise ;5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak alınmış iş bitim tarihine kadar geçerli olan dağıtıcı lisansının aslını veya noter tasdikli suretini

İstekli akaryakı dağıtıcısının bayisi ise ;5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak alınmış işin bititm tarihine kadar geçerli olan bayi lisansının aslını veya noter tasdikli sureti ile birlikte dağıtıcı ile yapmış olduğu tek elden satış sözleşmesinin aslını veya noter tasdikli suretini ibraz edecektir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.