İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Çankırı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İşin Adı Akaryakıt Alımı
İlan Tarihi 04.12.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 20.12.2019 11:00:00
Son Teklif Tarihi 20.12.2019 11:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/629209

1-İdarenin
a) Adresi : AKSU MAHALLESİ HABEŞİN DERE MEV. KÜME EVLERİ NO:75 MERKEZ/ÇANKIRI
b) Telefon ve faks numarası : 376 212 14 00 - 376 213 25 05
c) Elektronik Posta Adresi : destek@cankiri.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
64.000 Lt. Motorin Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Akaryakıt; araçlarımıza belediye mücavir alan sınırları içerisinde yer alan akaryakıt istasyonundan teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : 01.01.2020 tarihinden itibaren 2 (iki) ay içerisinde belediye sınırları içerisinde yer alan akaryakıt istasyonundan görevli nezaretinde, imza karşılığı günlük ihtiyaca göre teslim edilecektir.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Çankırı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Belediye Hizmet Binası Kat:5 Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı No:15 Merkez - ÇANKIRI
b) Tarihi ve saati : 20.12.2019 - 11:00

Yeterlilik 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

a) İstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu " ise ; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş teklif sahibinin "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu" olduğunu gösteren belge,
b) İstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi " ise; teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluşdan verilmiş " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu" nun bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesi,
c) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş olan İstasyonlu Bayilik Belgesi,
d) İlgili kurumdan alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesi,

teklifler kapsamında sunalacaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Fiyat dışı unsur olarak akaryakıt istasyonunun km cinsinden Belediye Hizmet Binasına uzaklığı idarece belirlenen 0,0060 kat sayısı ile çarpılarak teklif birim fiyatı etkileyecek katsayı bulunacak ve katsayı uygun bedelin tespitinde kullanılacaktır. Uygun bedelin tespitinde aşağıdaki formül esas alınacaktır:

A:Teklif değerlendirilmesinde kullanılacak olan, aşağıdaki yazılı formül sonucu bulunacak değerlendirmeye esas teklif birim fiyat.
B: Teklif edilen birim fiyat.
C: Akaryakıt istasyonunun km cinsinde Belediye Hizmet Binasına uzaklığı.
D: Mesafeden dolayı alınacak akaryakıt maliyetini her bir km için artıran kat sayı (İdarece 0,0060 kabul edilmiştir.)
Her türlü akaryakıt cinsi için A=BX((CXD)+1) formülü kullanılarak ihale dokümanında mevcut bulunan "Uygun Bedel Tespit Hesap Tablosu" doldurulacak ve teklif zarfı içine konulacaktır.6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çankırı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Belediye Hizmet Binası Kat:5 Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı No:15 Merkez - ÇANKIRI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (yetmiş beş) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.