İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Tesisler Ve İkmal Dairesi Başkanlığı
İşin Adı Led’li Sokak Armatürü Ve Projektör Alımı
İlan Tarihi 04.12.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 26.12.2019 14:00:00
Son Teklif Tarihi 26.12.2019 14:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/613436

1-İdarenin
a) Adresi : Hacıbayram Mah. Kazım Karabekir Cad. No:70 ASKİ Genel Müdürlüğü ALTINDAĞ/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3126161239 - 3123126929
c) Elektronik Posta Adresi : ehsan.ayten@aski.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
2 (İki) Kısım 2 (İki) Kalem Led'li Sokak Armatürü ve Projektör Alımı 1.Kısım 1000 Adet Led'li Sokak Armatürü, 2.Kısım 100 Adet Led'li Projektör Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : ASKİ Genel Müdürlüğü Tesisler ve İkmal Dairesi Başkanlığı İvedik Ambarı
c) Teslim tarihi : 1. Ledli aydınlatma armatürlerinin üretimine geçilmeden önce birer adet numune İdareye teslim edilecek ve İdarenin onayı alındıktan sonra üretime başlanacaktır. Numuneler İdarede kalacak olup üretimden sonra teslim edilen armatürler ile mukayese edilecektir. 2. Ledli Armatürlerin imalat aşamasında genel kontrol için, imalatlar tamamlandıktan sonra test ve kontrolleri, Yüklenicinin fabrika sahasında İdarenin belirlediği personellerce (Komisyon Başkanı ve iki üyeden oluşan kabul komisyon üyeleri) yapılacaktır. 3. Yüklenici işe başlama tarihinden itibaren söz konusu malzemeleri 90 (Doksan) takvim günü içinde ambara teslim edilecektir.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Hacıbayram Mah. Kazım Karabekir Cad. No:70 Altındağ/ANKARA ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.KAT GENEL MÜDÜRLÜK TOPLANTI SALONU
b) Tarihi ve saati : 26.12.2019 - 14:00


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

1.      Aday ve İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
2.      Aday ve İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu, 

3.      Aday ve İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

4.      Aday ve İsteklinin adlarına veya ünvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
5.      Aday ve İsteklinin alım konusu malı ürettiğine iliskin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluslarca düzenlenen isteklinin imalatçı veya yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler,

4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

İstekliler tarafından her kısım için teklif ettikleri ürünlere ilişkin en az 10 (On) yıl süreli yedek parça temini garantisi verilecektir.İstekliler yedek parça garantisi ile ilgili taahhütnameyi ihale dosyasında sunacaklardır. Taahhütnameyi sunmayan isteklinin teklifi  o kısım için değerlendirme dışı bırakılacaktır.

 

4.3.4.
4.3.4.1. Standarda ilişkin belgeler:

Satın alınacak armatürler aşağıda belirtilen standartlara sahip olacaktır.

1. TS EN 60598-1: Aydınlatma Armatürleri Bölüm I Genel Kurallar ve Deneyler
2. TS 8700 EN 60598-2-3: Aydınlatma Armatürleri Bölüm II-III Belirli Özellikler, Yol ve Cadde Armatürleri(90 W Ledli Sokak Armatürü için)
3. TS 8700 EN 60598-2-5: Aydınlatma Armatürleri Bölüm II-III Belirli Özellikler, Projektörler Armatürleri(150 W Ledli Projektör için)
 

 

4.3.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler teklif ettikleri ürün kalemleri için ürünlere ait teknik şartnamede istenen özelliklerin karşılandığını gösteren katalog veya dökümanları, teklif edilen ürünleri işaretleyerek, ihale dosyası içinde ihale komisyonuna teslim edecektir. Teknik doküman sunmayan isteklilerin teklifleri bütün kısımlar için, sundukları teknik dökümandaki bilgileri eksik olan veya teknik dokümanın teknik şartnamede istenen özellikleri karşılamaması halinde isteklinin teklifi o kısım için değerlendirme dışı kalacaktır.


4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu veya Özel sektöre yapılan her türlü ledli aydınlatma armatürü satışı bütün kısımlar için benzer iş olarak kabul edilecektir.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hacıbayram Mah. Kazım Karabekir Cad. No:70 Altındağ/ANKARA ASKİ Genel Müdürlüğü Tesisler ve İkmal Dairesi Başkanlığı İkmal Şube Müdürlüğü Satınalma ve Şartname Şefliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.