İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Zonguldak Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü
İşin Adı 2020 Yılı Taş Kömürü Alımı
İlan Tarihi 04.12.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 20.12.2019 10:00:00
Son Teklif Tarihi 20.12.2019 10:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/631514

1-İdarenin
a) Adresi : Yayla Mh. 21 Haziran Kurtuluş Alanı No.4 67100 ZONGULDAK MERKEZ/ZONGULDAK
b) Telefon ve faks numarası : 0372-268 47 73 - 0372-268 4535
c) Elektronik Posta Adresi : zonguldak@gsb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Çaycuma Yurt Müdürlüğüne 270 Ton, Çaycuma İbrahim Ethem Yurt Müdürlüğüne 80 Ton ve Kilimli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne 15 Ton olmak üzere toplam 365 Ton
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : 1- Çaycuma Yurt Müdürlüğü Yeni Mah. Belediye Sosyal Tesis. Küme Evleri No:21 Çaycuma/ZONGULDAK 2- Çaycuma İbrahim Ethem Yurt Müdürlüğü İstasyon Mah. Kredi Sok. No:21 Çaycuma/ZONGUDAK 3- Kilimli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Deniz Cad. No:2 Kilimli/ZONGULDAK
c) Teslim tarihi : 01.01.2020 tarihinden itibaren birimin talebine göre partiler halinde 31.12.2020 tarihine kadar teslim edilecektir.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü - İncivez Mh. Milli Egemenlik Cd. No:81 ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati : 20.12.2019 - 10:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1- İthalatçılar : İthalatçı Kayıt Belgesi

2- Üreticiler : Uygunluk İzin Belgesi

3- Dağıtıcılar : Herhangi bir ilden alınmış Dağıtıcı Kayıt Belgesi

4- Satıcılar : Herhangi bir ilden alınmış Katı Yakıt Satıcı Belgesi


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü - İncivez Mh. Milli Egemenlik Cd. No:81 ZONGULDAK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.