İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Kırklareli Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü
İşin Adı Kırklareli Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Ve Bağlı Kuruluşların Ortak İhtiyaçlarının Karşılanması Maksadıyla Kırtasiye Malzemesi
İlan Tarihi 26.03.2020
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 17.04.2020 10:30:00
Son Teklif Tarihi 17.04.2020 10:30:00
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/170074

1-İdarenin
a) Adresi : Karacaibrahim Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2.Çıkmazı Sokak No:6 39100 KIRKLARELİ MERKEZ/KIRKLARELİ
b) Telefon ve faks numarası : 2882143834 - 2882144447
c) Elektronik Posta Adresi : kirklareli@aile.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
175 kalem Kırtasiye Malzemesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Kırklareli Sosyal Hizmet Merkezi için Karacaibrahim Mah. Cumhuriyet Cad. 2. Çıkmazı Sok. No:6 Kırklareli, Kırklareli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü için Karacaibrahim Mah. Cumhuriyet Cad. 2. Çıkmazı Sok. No:6 Kırklareli, Kırklareli ŞÖNİM için Karacaibrahim Mah. Cumhuriyet Cad. 2. Çıkmazı Sok. No:6 Kırklareli, Kırklareli Huzurevi Müdürlüğü için Fuat Umay Cad. No:44 Kırklareli, Kırklareli Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü için Demirtaş Mah. 414. Sok. No:2 Kırklareli, Kırklareli Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü için Karacaibrahim Mah. Fahrettin Altay Cad. No:86 Kırklareli, Lüleburgaz Ramazan Yaman Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü için Sevgi Mah. Selami Şaşmaz Cad. No:7 Lüleburgaz Kırklareli, Lüleburgaz Sosyal Hizmet Merkezi için 8 Kasım Mahallesi Naci Arı Caddesi No:50/A Lüleburgaz Kırklareli ve Kırklareli Kadın Konukevi Müdürlüğü Kırklareli.
c) Teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 1 ay içerisinde malların tamamı teslim edilecektir.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Kırklareli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Karacaibrahim Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2.Çıkmazı Sokak No:6 Kırklareli
b) Tarihi ve saati : 17.04.2020 - 10:30

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler tekliflerinde belirttikleri marka ve orijinal ambalajlı/etiketli (orijinal şekliyle) bölünmeden ve parçalanmadan üzerinde teknik şartnamede belirtilmiş malzemenin adı, firma kaşesinin yer aldığı bir etiket yapıştırılmış numuneleri, ihale komisyonunun görevlendireceği kişiye ( Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü Demirtaş Mah. 414.Sokak No:2 Kırklareli adresine) ihaleden önce tutanak karşılığı teslim edeceklerdir. Ayrıca teslim edilen numuneler için isteklilerce hazırlanan numune teslim tutanağının bir nüshası ihale dosyasında sunulacaktır. Teknik şartnameye uyum sağlamadığı tespit edilen numuneler değerlendirme dışı bırakılacaktır.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin BOŞ CD, BOŞ DVD, HESAP MAKİNESİ, FLASH BELLEK, KABLOSUZ MOUSE, YAZICI TONERİ (HP Laserjet 1020 Yazıcıya Uyumlu), YAZICI TONERİ (Hp Laserjet 1022n Yazıcıya Uyumlu), YAZICI TONERİ (Hp Laserjet P1102 Yazıcıya Uyumlu), YAZICI TONERİ (KYOCERA M2040 dn yazıcıya uyumlu), YAZICI TONERİ (Canon i-sensy MF5940 yazıcıya uyumlu), YAZICI TONERİ (Pantum P2500 Yazıcı Modeline Uyumlu), YAZICI TONERİ (Canon İ-SENSY MF416dw Yazıcı Modeline Uyumlu), YAZICI TONERİ (Canon İ-SENSY LBP6030B Yazıcı Modeline Uyumlu), YAZICI TONERİ (Canon İ-Sensy MF6680 dn Yazıcı Modeline Uyumlu), YAZICI TONERİ (Samsung SF760P Yazıcı Modeline Uyumlu) kısımlarında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırklareli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Karacaibrahim Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2.Çıkmazı Sokak No:6 Kırklareli adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İhale, aşağıdaki idarelerin ortak ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla yapılmaktadır.
Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Bakım Rehabilitasyon Ve Aile Danışma Merkezi-Kırklareli Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Kırklareli Kadın Konukevi Müdürlüğü Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Huzurevi Müdürlüğü Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi-Kırklareli Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Huzurevi Müdürlüğü-Lüleburgaz Ramazan Yaman Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Sosyal Hizmet Merkezi-Kırklareli Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Sosyal Hizmet Merkezi-Lüleburgaz Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Şiddet Önleme Ve İzleme Merkezi-Kırklareli Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları