İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Koski- Konya B.b. Su Kanal İdaresi
İşin Adı Muhtelif Soğuk Su Sayacı
İlan Tarihi 01.07.2020
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 29.07.2020 11:00:00
Son Teklif Tarihi 29.07.2020 11:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2020/322430

1-İdarenin
a) Adı : KONYA B.B. SU KANAL İDARESİ
b) Adresi : Nişantaş Mahallesi Vatan Caddesi 2/A 42060 Nalçacı SELÇUKLU/KONYA
c) Telefon ve faks numarası : 3322216100 - 3322354634
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : MUHTELİF SOĞUK SU SAYACI
b) Niteliği, türü ve miktarı :
15.000 ADET DN20 ANMA ÇAPLI MEKANİK SOĞUK SU SAYACI (BAĞLANTI ELEMANLI) 15.000 ADET DN20 ANMA ÇAPLI MEKANİK SOĞUK SU SAYACI (BAĞLANTI ELEMANSIZ) 1.500 ADET DN20 ANMA ÇAPLI ÖN ÖDEMELİ ELEKTRONİK KARTLI SOĞUK SU SAYACI (BAĞLANTI ELEMANSIZ)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : HOROZLUHAN MAH. ALBAYRAK CAD. NO:38 KOSKİ SELÇUKLU TESİSLERİ SELÇUKLU/KONYA
ç) Süresi/teslim tarihi : 1. KISIM Alınacak olan toplam 30.000 adet DN20 anma çaplı sayaçlar; 1. partide 5.000 adet bağlantı elemanlı, 5.000 adet bağlantı elemansız toplam 10.000 adet, 2. partide 5.000 adet bağlantı elemanlı, 5.000 adet bağlantı elemansız toplam 10.000 adet, 3. partide 5.000 adet bağlantı elemanlı, 5.000 adet bağlantı elemansız toplam 10.000 adet olmak üzere üç parti halinde, şartnameye uygun olarak teslim alınacaktır. Birinci parti sayaçlar sözleşmenin imzalandığı tarihten sonraki 30 (Otuz) takvim günü içerisinde, İkinci parti sayaçlar, birinci parti sayaçların teslim tarihinden sonraki 30 (Otuz) takvim günü içerisinde, Üçüncü parti sayaçlar ise ikinci parti sayaçların teslim tarihinden sonraki 30 (Otuz) takvim günü içerisinde, olmak üzere, sayaçların tamamı sözleşmenin imzalanmasını müteakip en geç 90 takvim günü içerisinde teslim edilmiş olacaktır. Ödemeler, her parti için ayrı ayrı olmak üzere sayaçların teslim ve kabulünden sonraki 90 takvim günü içerisinde yapılacaktır. 2. KISIM Alınacak olan toplam 1.500 adet DN20 anma çaplı ön-ödemeli soğuk su sayaçları tek parti halinde şartnameye uygun olarak teslim alınacaktır. Sayaçlar, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 30 (Otuz) takvim günü içerisinde teslim edilmiş olacaktır. Ödeme, sayaçların teslim ve kabulünden sonraki 90 takvim günü içerisinde yapılacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarih işe başlama tarihidir.


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 29.07.2020 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : KOSKİ Selçuklu Tesisleri Horozluhan Mah. Albayrak Cad. No:38 SELÇUKLU/KONYA

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

1. İstekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi

2.İsteklinin üyesi olduğu  meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen kapasite raporu

3. İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen imalat yeterlik belgesi

4. İsteklinin adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi

İsteklinin yukarıdaki belgelerden birini sunması yeterlidir.

4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

1.KISIM DN20 ANMA ÇAPLI MEKANİK SOĞUK SU SAYACI İÇİN

1-İhale konusu mala ilişkin olarak imalatçı firmanın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından veya uluslararası onay kuruluşlarından alınmış 2014/32/AT Tip Onay Belgesi ve Üretim Kalite Güvencesini esas alan Tipe Uygunluk Belgesi,

2-Sayaçların IP68 veya üzeri Koruma Sınıfı Belgesi,
3-İhale konusu mala ilişkin TSE’den veya Uluslararası onay kuruluşlarından alınmış TS EN ISO 4064 -1 Su Sayaçları Standardına Uygunluk Belgesi,
4-Teklif edilen sayaçlara ait kullanılan plastik malzemeler ile suyla temas halinde olan kaplama malzemelerinin insan sağlığına zararlı olmadığına dair Ülkemizden veya Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerin Sağlık Bakanlıklarından veya Akredite edilmiş kurumlarından alınmış içme suyuna uygunluk belgesi (hijyenik sertifikası) sunulması zorunlu olup sadece sayaçta kullanılan boyanın uygunluk sertifikasının sunulması yeterli değildir.

2.DN20 ANMA ÇAPLI ÖN ÖDEMELİ ELEKTRONİK KARTLI SOĞUK SU SAYACI

1-İhale konusu mala ilişkin olarak imalatçı firmanın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından veya uluslararası onay kuruluşlarından alınmış 2014/32/AT Tip Onay Belgesi ve Üretim Kalite Güvencesini esas alan Tipe Uygunluk Belgesi,

2-Sayaçların IP68 veya üzeri Koruma Sınıfı Belgesi,
3-İhale konusu mala ilişkin TSE’den veya Uluslararası onay kuruluşlarından alınmış TS EN ISO 4064 -1 Su Sayaçları Standardına Uygunluk Belgesi,

4-Ön-ödemeli sayaç sistemi içerisinde kullanılan akıllı kartların ISO 14443 Standardına Uygunluk Belgesi,
5-Teklif edilen sayaçlara ait kullanılan plastik malzemeler ile suyla temas halinde olan kaplama malzemelerinin insan sağlığına zararlı olmadığına dair Ülkemizden veya Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerin Sağlık Bakanlıklarından veya Akredite edilmiş kurumlarından alınmış içme suyuna uygunluk belgesi (hijyenik sertifikası) sunulması zorunlu olup sadece sayaçta kullanılan boyanın uygunluk sertifikasının sunulması yeterli değildir.

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Şartnameye uygun 1 adet numune sayaç bağlantı elemanları ile birlikte idareye teslim edilecektir. Numune sayaçlar, malzeme, imalat ve toplam kalite açısından, bütün özellikleri ile satın alınacak sayaçlar için referans ve örnek kabul edilir. Alınacak sayaçlar numune sayaç özelliklerini sağlamalıdır. Numunesi şartname hükümlerine uygun olmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.


4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

SU SAYACI SATIŞLARI5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.