İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İston İstanbul Beton Elemanl.ve Hazır Bet On Fab.san.ve Tic.aş
İşin Adı 2016 Yılı İston Aş Hadımköy Tesisleri İçin Kontaksız Enerji Transferi İle Mamül Transfer Arabaları Alımı (2 Adet)
İlan Tarihi 29.07.2016
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 10.08.2016 13:30:00
Son Teklif Tarihi 10.08.2016 13:30:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2016/286799
İşin Adı : 2016 Yılı İston Aş Hadımköy Tesisleri İçin Kontaksız Enerji Transferi İle Mamül Transfer Arabaları Alımı (2 Adet)
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Pazarlık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : Oruç Reis Mah. Vadi Cad. No:108 Giyimkent Sitesi İstanbul Ticaret Sarayı K:6 Esenler/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2125378200 - 2125378207
c) Elektronik posta adresi : iston@iston.com.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi
: www.iston.com.tr
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : KONTAKSIZ ENERJİ TRANSFERİ İLE MAMÜL TRANSFER ARABALARI ALIMI (2 ADET)
b) Teslim [yeri / yerleri] : İSTON A.Ş. HADIMKÖY TESİSLERİ
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : Sözleşmenin süresi, sözleşme tarihinden itibaren 12 haftadır.
3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : İSTON A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK-Oruç Reis Mah. Vadi Cad. No:108 Giyimkent Sitesi İstanbul Ticaret Sarayı K:6 Esenler/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 10.08.2016 - 13:30

Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

            1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

            2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

f) İhaleye teklif verecek olan firmaların en az 2 (iki) yıl süre Kontaksız enerji ile beslenen Mamül transfer arabalarının üretimini yapmış veya yaptırmış olması ve en az 4 adet çalışır vaziyette Mamül transfer arabası göstermesi zorunludur. Eğer beton Mamül transfer arabaları kendi imalatı değilse yukarıdaki şartları sağlayan başka bir üreticiden temin etmek zorundadır.

 

 

 


Paylaş