İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Karşıyaka Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü- İzmir
İşin Adı Muhtelif Elektrik Malzemesi Alımı
İlan Tarihi 29.07.2016
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 23.08.2016 10:00:00
Son Teklif Tarihi 23.08.2016 10:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/282644

1-İdarenin
a) Adresi : ZÜBEYDE HANIM MAHALLESI COSKUN SAHIN SOKAK 129 35500 ÖRNEKKÖY KARŞIYAKA/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2323637722 - 2323674214
c) Elektronik Posta Adresi : info@karsiyaka.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
TOPLAM 20850,00 MT ÇESİTLİ KABLO ALIMI 100 ADET ÇEŞİTLİ PROJEKTÖR ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : KARŞIYAKA BELEDİYESİ ÖRNEKKÖY ŞANTİYE TESİSLERİ
c) Teslim tarihi : İşe Başlama Tarihinden 30 Gün içinde


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Karşıyaka Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Örnekköy Şantiye Tesisleri Coşkun Şahin Sokak No:129 Karşıyaka/İZMİR
b) Tarihi ve saati : 23.08.2016 - 10:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

A-İstekli İmalatçı İse İmalatçı Olduğunu Gösterir Belge ve Belgeler

1-İstekli Adına Düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi

2-İsteklinin Üyesi Olduğu Meslek Odası Tarafından İstekli Adına Düzenlenen Kapasite Raporu

3-İsteklinin Kayıtlı Olduğu Meslek Odası Tarafından İstekli Adına Düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi

4-İsteklinin Kayıtlı Olduğu Meslek Odası Tarafından Adına Düzenlenmiş ve Teklif Etttiği Mala İlişkin Yerli Malı Belgesi

5-İsteklinin Alım Konusu Malı Ürettiğine İlişkin Olarak İlgili Mevzuatı Uyarınca Yetkili Kurum Ve Kuruluşlarca Düzenlenen Ve İsteklinin  Üretici Veya İmalatçı Olduğunu Gösterir Belgeler 

B-İstekli Yetkili Satıcı Veya Yetkili Temsilci İse Yetkili Satıcı Ve Yetkili Temsilci Olduğunu Gösterir Belgeler

C-İstekli Türkiye de Serbest Bölgelerde Faaliyet Gösteriyor İse Yukarıda ki Belgelerden Biri İle Sunduğu Serbest Bölge Faaliyet Belgesi

4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

Özel teknik şartnamede İstenen Standart Belgeleri Belirtilmiştir.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Karşıyaka Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Örnekköy Şantiye Tesisleri Coşkun Şahin Sokak No:129 Karşıyaka/İZMİR adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karşıyaka Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Örnekköy Şantiye Tesisleri Coşkun Şahin Sokak No:129 Karşıyaka/İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.