İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Trabzon / Sürmene Belediye Başkanlığı
İşin Adı Taşınmaz Mal Satılacaktır
İlan Tarihi 29.07.2016 (R.G)
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 12.08.2016 10:00:00
Son Teklif Tarihi 12.08.2016 10:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, Trabzon İli, Sürmene İlçesi, Çamburnu Mahallesi, G44a09c2b pafta, 101 ada, 12 parsel sayılı 3 adet betonarme bina ve arsası cinsindeki taşınmazın tamamı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile satılacaktır.

 

İl İlçe Mahalle

Pafta Ada Parsel

Alanı (m²)

Cinsi

İmar Durumu

Muhammen Satış Bedeli (KDV Hariç)

Geçici Teminat Bedeli

İhale Tarihi

İhale Saati

Trabzon SürmeneÇamburnu

G44a09c2b

101

12

1958,80

3 adet Betonarme Bina ve arsası

Ticaret + Konut

E=2,40

Yen çok=18,50 m

2.200.000,00 TL

66.000,00 TL

12.08.2016

10:00


 

2 - İhale Sürmene Belediye Toplantı Salonunda 12.08.2016 Cuma günü saat 10:00 da Encümen tarafından yapılacaktır.

3 - Taşınmaz mal satış şartnamesi Sürmene Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir ve 50,00 TL karşılığında satın alınabilir.

4 - İhaleye çıkan taşınmazın;

a) Muhammen satış bedeli: 2.200.000,00 TL (İkimilyonikiyüzbin lira)

b) Geçici teminat miktarı: 66.000,00 TL (Altmışaltıbin lira)’dır.

5 -  İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI:

İhaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerin verilmesi gerekmektedir:

• 2886 sayılı Kanunun 37. Maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu,

• Gerçek kişiler nüfus kayıt örneği (Nüfus),

• İmza sirküleri (Noter onaylı)

• Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ve imza sirküleri,

• Tüzel kişi olması halinde ise; tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu ticaret veya sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgeyi ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname,

• Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,

• İkametgah belgesi (Nüfus Müdürlüğünden),

• Tebligat için Türkiye’de yasal adres bildirimi,

• İsteklinin Ortak girişim olması halinde noter onaylı ortak girişim beyannamesi,

• Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (Banka teminat mektubu vermesi halinde mektup süresiz olacaktır),

• Şartname bedelinin yatırıldığını gösteren makbuz,

• İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası imzalanmış Şartname,

• Belediyeden borcu yoktur yazısı.

6 - Taşınmaz satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 12.08.2016 cuma günü saat 09:00’a kadar Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

7 - İhale Komisyonu (Belediye Encümeni), gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

İlan olunur.


Yeterlilik
Paylaş