İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Çanakkale, Lapseki, Umurbey, Kepez, Çardak, İl Özel İdaresi Katı Atık Yönetim Birliği
İşin Adı Çakab Tam Ölçekli Entegre Katı Atık Yönetim (Ekay) Sisteminin Kurulması Ve İşletilmesi İşi İçin İmtiyaz Hakkı Verilmesi İşi İhale Edilecektir
İlan Tarihi 01.08.2016 (R.G)
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 18.08.2016 10:00:00
Son Teklif Tarihi 18.08.2016 10:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay

1 - İhalenin konusu: İlimiz Merkez İlçe Kemelköyü Doğantepe Mevkiinde Çanakkale Orman İşletme Şefliği ve Çanakkale Serisi 53, 54, 55, 56 no’lu bölümler içerisinde bulunan ve Birliğimize tahsisi yapılan 333.979 m2’lik alanda ve Çanakkale Merkez Musaköy Örenderesi (Bakladere) Mevkiinde Pafta 4, Parsel 489 (13.550 m2), Çanakkale Merkez Kemelköyü Doğantepe Mevkiinde Pafta 3, Parsel 167 (12.100 m2), Çanakkale Merkez Kemelköyü Doğantepe Mevkiinde Pafta 3, Parsel 166 (12.750 m2)’daki toplam 38.400 m2 alan olmak üzere genel toplamda 372.379 m2’lik alan üzerinde ÇAKAB üyesi Belediyelerin ve İl Özel İdaresinin sorumluluk alanları içinde oluşan ve detayları Teknik Şartnamede verilen katı atıkların kaynağında ayrı biriktirilmesi, ayrı toplanması, taşınması ve aktarılması; katı atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım yöntemleriyle değerli kısımlarının ekonomiye tekrar kazandırılması ve düzenli depolamaya tabi olacak değerlendirilemeyen katı atık miktarının en aza indirilmesi için EKAY ilave tesislerinin kurulması ve işletilmesi; ayırma ve işleme sonunda ortaya çıkan ve ekonomik bakımdan değer taşıyan atıkların piyasada değerlendirilmesi; mevcut düzenli depolama tesisi ek işlerinin (tesis içi eksik yolların yapılması, mevcut sızıntı suyu arıtma tesisinin revizyonu, atık kabul ve kantar ünitesinin revizyonu, tekerlek yıkama ünitesinin revizyonu, depo gazı toplama sisteminin kurulması) yapılması ve düzenli depolama tesisinin işletilmesi; mevcut getirme merkezlerinin işletilmesi işlerini kapsayan ve sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla mevzuat uyarınca İdarenin belirleyeceği hizmet bedeli kapsamında hizmetlerin ücretlendirileceği, sözleşme esaslarına göre Katkı Payı, Kesin Tahsis Bedeli, Üst Hakkı Bedeli ve Araç Kira Bedellerinin İdareye ödeneceği, EKAY Sistemi Tesislerinin her türlü kar ve zararı Hak Sahibine ait olmak üzere 29 yıl süresince işletilmesi, sözleşme süresi sonunda EKAY Sistemi Tesislerinin, Makinaların ve Ekipmanın her türlü borçtan ari, bakımlı, kullanılabilir durumda olmak üzere; bedelsiz olarak İdareye devrini kapsar.

2 - İhale Dokümanının İstekliler Tarafından Görülmesi ve Temini:

2.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste hafta içi hergün mesai saatleri içerisinde bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını İdareden satın alması zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: Çanakkale, Lapseki, Umurbey, Kepez, Çardak, İl Özel İdaresi Katı Atık Yönetim Birliği (ÇAKAB), İsmetpaşa Mah., Hasan Mevsuf Sok. No:46/15 Merkez / Çanakkale

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Çanakkale, Lapseki, Umurbey, Kepez, Çardak, İl Özel İdaresi Katı Atık Yönetim Birliği (ÇAKAB), İsmetpaşa Mah.,Hasan Mevsuf Sok. No:46/15 Merkez / Çanakkale

c) İhale dokümanı satış bedeli: 15.000 TL (onbeşbin Türk Lirası). Dosya Bedeli olan 15.000 TL’yi yatırmayanlar ihaleye iştirak edemezler.

2.2. İhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulası ile istekliye verilir. İstekli, İhale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. İdare, bu incelemeden sonra isteklinin, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamını aslına uygun olarak teslim aldığına dair, dizi pusulası üzerine yazılarak imzalı beyanını alır.

3 - İhalenin, hangi tarih ve saatte nerede yapılacağı ile ihale usulü:

İhale Tarihi ve Saati                      :  18/08/2016 Perşembe, Saat 11:00

Son Teklif Verme Saati ve Yeri    :  Teklif zarfları, istekliler tarafından 18/08/2016 tarihinde son teklif verme saati olan 10:00’a kadar Çanakkale, Lapseki, Umurbey, Kepez, Çardak, İl Özel İdaresi Katı Atık Yönetim Birliği (ÇAKAB), İsmetpaşa Mah., Hasan Mevsuf Sok. No:46/15 Merkez/Çanakkale adresine teslim edilecektir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İstenen belgelerin posta ile gönderilmesi halinde ilanda belirtilen gün ve saate kadar ulaşması gerekir. Postadaki gecikmeler kabul edilemez.

İhale Yeri                                      :  Çanakkale Belediyesi Meclis Salonu, İsmetpaşa Mahallesi 2. Demircioğlu Caddesi No: 132   17100 Merkez/Çanakkale adresinde Birlik Encümeni huzurunda yapılacaktır.

İhale Usulü                                   :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a Maddesine göre Kapalı Teklif (arttırma) Usulü

4 - Tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı:

4.1. Tahmin edilen bedel: İşin İdare tarafından tahmin edilen bedeli 53.350.000 TL (Elliüçmilyonüçyüzellibin Türk Lirası) 'dir.

4.2. Geçici Teminat: Geçici Teminat Miktarı tahmin edilen bedelin % 3 (yüzdeüç)’ü olan, 1.600.500 TL (birmilyonaltıyüzbinbeşyüz Türk Lirası) ’dir.

5 - Teminata ilişkin esaslar:

5.1. Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda belirtilmiş olup, bu değerlerden herhangi birisine ait belgeler geçici teminat olarak kabul edilecektir.

5.1.1. Tedavüldeki Türk Parası, İdareye ait Çanakkale Katı Atık Yönetim Birliğinin Halk Bankası Çanakkale Şubesi TR53 0001 2009 6380 0005 0000 96 IBAN numaralı banka hesabına yatırıldıktan sonra alınan makbuz asıllarından herhangi biri, doğrudan ihale dosyasına konulacaktır.

5.1.2. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26’ncı ve 27’nci maddelerine uygun olarak bankalar veya özel finans kurumları tarafından düzenlenmiş süresiz limit içi genel müdürlükçe teyitli teminat mektupları, bu teminat mektupları doğrudan ihale teklif dosyasına konulacaktır. Süreli teminat mektupları kabul edilmeyecektir.

5.1.3. Hazine müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır), İhaleye katılmak için bu belge verilecekse ÇAKAB Mali Hizmetler Birimine teslim edilerek karşılığında alınacak olan belge ihale dosyasına konulacaktır.

5.2. Üzerlerine ihale yapılanın geçici teminatı, ihaleden sonra İdarede tutularak iade edilmeyecek olup, üzerine ihale yapılmayanların geçici teminatları ise derhal geri verilir.

5.3. Her ne surette olursa olsun idarece alınan teminatlar haciz edilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

6 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler:

6.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname.

e) Teklif mektubu.

f) Geçici teminata ilişkin belge/belgeler (Teminat mektubu için ayrıca ilgili bankanın genel müdürlüğünden alınacak teyit yazısı)

g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

h) Var ise alt yükleniciye yaptırılması öngörülen işlerin listesi.

i) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuzun aslı.

j) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş gelir ve kurumlar vergisi ile kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan ihale ilan tarihinden sonra alınacak belgeler.

k) İş kapsamında kullanılacak teknolojilerin tanımları ve tasarım bilgileri, ürün tanımları, girdi-çıktı öngörüleri, proses atıklarının öngörüsü, istihdam öngörüsü ve iş takvimi öngörüsü hususlarına ilişkin isteklinin hazırlamış olduğu dokümanlar.

l) ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi.

m) Ortak girişim olması halinde İş Ortaklığı Beyannamesi

6.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

6.2.1. İhale konusu işin tahmin edilen bedelinin %10 (yüzdeon)’undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak referans mektubunun/mektuplarının teklifler ile beraber verilmesi zorunludur. Bu maddedeki koşullar isteklilerin ortaklarından biri, birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir.

6.2.2. İstekli firmanın kayıtlı sermayesinin en az 2.000.000 TL (ikimilyon Türk Lirası) olduğunu gösterir belgenin teklifler ile beraber verilmesi zorunludur.

6.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

6.3.1. İsteklilerden aşağıda sayısı ve nitelikleri belirtilen halen bünyesinde çalışmakta olan anahtar teknik personel istenmektedir. İstekliler bu personeli çalıştırdığına dair belgeleri teklifleri ile beraber sunmak zorundadır.

En az 5 (beş)’er yıl (katı atık yönetimi konusunda) deneyimli 2 adet Çevre Mühendisi

6.3.2. Bu niteliklere sahip isteklilerden yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.

6.3.3. İstekli, ihale konusu işi yerine getirebilmek için yukarıda belirtilen nitelikteki anahtar personeli en geç ihale ilanının olduğu tarihte bünyesinde çalışmak üzere işe almış olmak zorundadır. Belirtilen anahtar teknik personelin deneyim süreleri; ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle kanıtlanacaktır. Söz konusu personelin, İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu; ilgili personel adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilir.

6.3.4. İsteklilerden aşağıda sayısı ve nitelikleri belirtilen teknik personel, taahhütname ile istenmektedir. İstekliler bu taahhütnameyi teklifleri ile beraber sunmak zorundadır.

En az 5 (beş)’er yıl deneyimli 2 adet Çevre Mühendisi

En az 5 (beş) yıl deneyimli 1 adet Makine Mühendisi

En az 5 (beş) yıl deneyimli 1 adet İş Güvenliği Uzmanı

En az 5 (beş) yıl deneyimli 1 adet Elektrik Mühendisi

En az 5 (beş) yıl deneyimli 1 adet Bilgi İşlem Uzmanı

6.4. Ortak girişim olması halinde;

6.4.1. Madde 6.1; a, b, c, d, g, j bentlerinde ve Madde 6.2.2’de sayılan şartlar ve belgeler her bir ortak için ayrı ayrı sunulacaktır.

6.4.2. Madde 6.1; e, h, k, m, bentlerinde ve Madde 6.3.4’de sayılan şartlar ve belgeler iş ortaklığı adına sunulacaktır.

6.4.3. Madde 6.1; f bendinde sayılan belge, ortaklardan herhangi biri tarafından kendi adına veya ortakların hisseleri oranında iş ortaklığı adına verilebileceği gibi ortaklar dilerse ortaklık adına da söz konusu belgeyi sunabilecektir.

6.4.4. Madde 6.1; i bendi ve 6.1; l bendi ile Madde 6.3.1, 6.3.2 ve 6.3.3’de sayılan şartlar ve belgeleri ortaklardan birinin sağlaması yeterli olacaktır.

6.5. İş deneyimi yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İhale tarihinden itibaren geriye doğru son 10 (on) yıl içerisinde, yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde;

a. Tek bir sözleşme kapsamında en az 150 ton /gün evsel nitelikli katı atık (çöp) toplama ve taşıma işini en az 1 (bir) yıl süre ile yapmış/yapıyor olduğunu gösteren belgeler ve,

b. Tek bir sözleşme kapsamında kabul ettiği günlük evsel nitelikli katı atık miktarı en az 100 ton/gün olan katı atık düzenli depolama tesisini işletmiş/işletiyor olduğunu gösteren belgeler, teklifler ile beraber sunulacaktır. Yukarıdaki a ve b bentlerinde sıralanan iş deneyim kriterleri birlikte sağlanacaktır. (İsteklilerin tüzel kişilerle yapmış olduğu ortaklıkları halinde en az %51 (yüzdeellibir) hisse sahibi olan ortağın; ortak girişim olmaları halinde de en az %51 (yüzdeellibir) hisse sahibi olan ortağın bu koşulu taşıyor olması yeterli kabul edilir. İsteklilerin ortakları ile bu ortakların ortakları ve/veya bu ortakların iştiraklerinin yukarıdaki iş deneyimine sahip olması yeterli kabul edilecektir.)

6.6. Yerli veya yabancı isteklilerce sunulacak yabancı ülkelerden temin edilen belgelerin, ait olduğu ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekir. Ancak, Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerden sağlanan ve bu sözleşmenin 1inci (birinci) maddesi kapsamındaki resmi belgeler, “apostille tasdik şerhi” taşıması kaydıyla belgelerin alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türk Dışişleri Bakanlığı onay işleminden muaftır. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletlerarasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini belirli işlemlere bağlı tutan hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerden sağlanan belgelerin onayı bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7 - İhaleye Katılamayacak Olanlar:

Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar:

a. 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.

b. İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

c. İdarenin ihale yetkilileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

d. İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar ile eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sihri hısımları.

e. Yukarıdaki (c) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin %10 (yüzdeon)'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).

f. İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan Yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Bu yasak, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

g. Ayrıca; İdare’nin bünyesinde bulunan veya İdare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık, iştirak gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler, bu ihaleye katılamazlar.

h. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

i. İhale dokümanını satın almayanlar ihaleye katılamazlar.

İlan olunur.

Yeterlilik
Paylaş