İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Onikişubat Belediye Başkanlığı- Kahramanmaraş
İşin Adı Taşınmaz Mal Satılacaktır
İlan Tarihi 30.07.2016 (R.G)
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 16.08.2016 14:00:00
Son Teklif Tarihi 16.08.2016 13:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay

1 - Mülkiyeti Onikişubat Belediyesine ait İlimiz Fatih Mahallesi 7946 ada 1 nolu parselde kayıtlı 4.294,10 m2'lik tam taşınmaz 17/05/2016 tarihli ve 2016/556 sayılı Belediye Encümen kararına istinaden satılacaktır.

2 - İhale 16 AĞUSTOS 2016 SALI günü saat 14:00'da Akçakoyunlu Mah. Şekerdere Cad. No: 18/1 Onikişubat/Kahramanmaraş adresinde bulunan Belediye Hizmet Binamızın Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca ''Açık Artırma Usulü İhale Yoluyla'' yapılacaktır.

3 - İhale ile satılacak olan taşınmazın (üzerinde bulunan 10 adet eve ait bedeller hariç) tamamının Muhammen Bedeli 1.824.992,50-TL (Bir milyon sekiz yüz yirmi dört bin dokuz yüz doksan iki TL, elli krş), Geçici Teminat Bedeli 54.750,00 TL (Elli dört bin yedi yüz elli TL) olup, geçici teminat bedeli ihale saatinden önce yatırılacaktır. Ayrıca arsa üzerinde bulunan 10 adet evin tespit edilen toplam tutarı 641.314,18 TL (Altı yüz kırk bir bin üç yüz on dört TL on sekiz krş) alıcıya aittir.

4 - İhaleye ilişkin Şartname ve ekleri 250,00 TL (İki yüz elli TL) bedel ile Mali Hizmetler Müdürlüğünden satın alınılabilir veya ücretsiz olarak görülebilir.

5 - İhaleye katılmak isteyen Gerçek/Tüzel kişilerin 16 AĞUSTOS 2016 Salı günü saat 13:00'a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisine başvurmaları gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

6 - İhaleye katılmak isteyenlerden istenilen belgeler;

• 2016 yılında İl Nüfus Müdürlüğünden alınmış Kanuni İkametgâh Belgesi, (Gerçek Kişi)

• Türkiye’de ikamet etmeyenlerin, Tebligat için adres beyanı, (Gerçek Kişi)

• İhaleye katılacak gerçek kişinin Nüfus cüzdan fotokopisi, (Gerçek Kişi)

• Vekâleten iştirak ediyorsa, Noter Tasdikli vekâletname, Vekilin İmza Sirküsü, (Gerçek Kişi)

• Ortak Girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi; iş ortaklığı oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre (Geçici Teminat ve Şartnameyi satın aldığına dair makbuz hariç) istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. (Gerçek Kişi)

• Mevzuatı gereği Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içinde alınmış Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğu gösterir belge, (Tüzel Kişi)

• İhaleye giren kişinin tüzel kişiliği temsile ve ihaleye katılma yetkisine sahip olduğuna ilişkin belge, vekâletname, Nüfus cüzdan fotokopisi ve imza sirküleri, (Tüzel Kişi)

• Tüzel Kişiliği temsilen ihaleye Katılan yetkilinin Noter Tasdikli İmza Sirküsü, (Tüzel Kişi)

• İhaleye İştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

• Satış şartnamesini satın aldığına dair makbuz aslı,

• Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzun aslı veya Süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,

• Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair (Onikişubat Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış) belge,

7 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlgililere ilanen duyurulur.

Yeterlilik
Paylaş