İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yükseköğretim Kurumları Pamukkale Üniversitesi
İşin Adı 5 Kısım Bina Bakım Onarım Malzemesi Alımı
İlan Tarihi 01.08.2016
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 23.08.2016 10:00:00
Son Teklif Tarihi 23.08.2016 10:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/283022

1-İdarenin
a) Adresi : PAÜ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ KINIKLI KAMPÜSÜ YENİ HASTANE BİNASI ZEMİN KAT KINIKLI PAMUKKALE/DENİZLİ
b) Telefon ve faks numarası : 2582966000 - 2582964712
c) Elektronik Posta Adresi : dssatinalma@pau.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
5 Kısım Bakım Onarım Malzemesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Pamukkale Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü PAÜ. Kınıklı Kampüsü DENİZLİ
c) Teslim tarihi : Malzemelerin teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren 45(kırk beş) gündür.5. kısım güvenlik Kamera Sistemi işe başlama tarihinden itibaren 45(kırk beş)gün içinde montajı yapılarak teslim edilcektir. Diğer kısım malzemelerin montajı teknik personellerimiz tarafından yapılacaktır.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : PAÜ.Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi yeni hastane binası zemin kat ihale salonu
b) Tarihi ve saati : 23.08.2016 - 10:00


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

 

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

 

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

 

d) Tıbbi cihaz üreticisi, OEM (Original Equipment Manafacturer – Orijinal Malzeme Üreticisi) tarzı ürün ürettirmek suretiyle üretici niteliğini kazanmış ise bu üretime ilişkin sözleşme,

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Alınacak 1.,2.,3. ve 4.Kısım Malzemelerinin garanti süresi 2 (iki) yıldır.

5.Kısım 1 Adet Güvenlik Kamera Sistemi için;

İşin garanti süresi 2 (iki) yıldır. Söz konusu bu Genel Garanti her türlü yedek parça ve işçiliği kapsayacaktır. Bu garantiyi Yüklenici Firma ve Türkiye Yetkili Firması yazılı olarak vermelidir. Yüklenici, garanti süresinin bitiminden itibaren en az 6 (altı) yıl süre ile her türlü teknik ve yedek parça desteğini ücreti karşılığında idareye vereceğini belgeleyecektir. Garanti süresi içinde, yüklenici, sistemde meydana gelebilecek arızalara, bildirim saatinden itibaren en fazla 48 saat içinde müdahale edecektir. Müdahele sonucunda arızalı ürünün teknik servise götürülmesi gerekiyorsa, ürünü en geç 30 gün içerisinde arızası giderilmiş olarak iade etmek ve kurulumunu yapmak zorundadır. Garanti süresi içinde bir cihazda 2 defadan fazla aynı arızanın meydana gelmesi durumunda cihaz firma tarafından 3 gün içinde yenisi ile değiştirilecektir.

 

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

5. Kısım Kamera Güvenlik  Sistemi için;

a) İstekliler, teklif edilen malzemenin ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla malzemelerin özelliklerinin görülebileceği, kullanım klavuzları ve dikkat edilecek hususları da içeren, malzeme orijinal dokümanları mutlaka Türkçe tercümeleriyle beraber vereceklerdir.
b) Firmalar şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar " ............. marka ............... model ........... cihazı teklifimizin şartnameye uygunluk belgesi" başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Bu cevaplar orijinal dokümanları ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa firma ihale dışı bırakılacaktır5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı PAÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama merkezi Müdürlüğü yeni hastane binası zemin özel bütçe satınalma birimi adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar PAÜ.Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi yeni hastane binası zemin kat özel bütçe satınalma birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
Paylaş