İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Kırıkhan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü- Hatay
İşin Adı 7+1 M3 Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Aracı Alım
İlan Tarihi 03.08.2016
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 26.08.2016 14:00:00
Son Teklif Tarihi 26.08.2016 14:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/298602

1-İdarenin
a) Adresi : Cumhuriyet Mah. Kanatlı Cad. No:2 31450 KIRIKHAN/HATAY
b) Telefon ve faks numarası : 3263441866 - 3263441006
c) Elektronik Posta Adresi : malihizmetler@kirikhan.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
5 ADET-7+1 M3 HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP ARACI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Yüklenici firmanın belirteceği adres.
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip 90 gün içerisinde araçlar teslim edilecektir.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : KIRIKHAN BELEDİYESİ MECLİS SALONU
b) Tarihi ve saati : 26.08.2016 - 14:00

Yeterlilik
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

1.Sanayi Sicil Belgesi

2.İmalatçının imalat Yeterlilik Belge

3.İmalatçının faaliyet Belgesi

4.İmalatçının yerli Malı belgesi 

5.İmalatçının kapasite Raporu (İmalatçının kendi bünyesinde kumlama ünitesi ve boya kabini olacaktır ve bunu kapasite raporunda belgeleyecektir.) 

6.İmalatçı firma en az 3 tane herhangi bir şase kamyon üreticisinin onaylı üstyapıcısı olacaktır. Bu belgeler teklif dosyasında idareye sunulacaktır. 

4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

1.Şasi araç üzerine ekipman imal edildikten sonra aracın garantisinin devam ettiğine dair şasi üreticisi tarafından yazı verilecektir. Bu yazı KIRIKHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’ na hitaben yazılmış olacaktır. Bu yazı teklif dosyasında idareye sunulacaktır.

2.İmalatçının ürün sorumluluk sigortası bulunacaktır. Poliçe teklif dosyasında idaremize sunulacaktır.

4.3.4.
4.3.4.1. Standarda ilişkin belgeler:

1.İmalatçının Çöp Aracına ait CE

 

4.3.4.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

1-Arıza veya servis işlemlerinde serviste bekleme süresi ve servis durumu kurumumuz için önem arz ettiğinden imalatçının hafta sonu arıza ve servis işleri için ilgili kurumdan hafta sonu çalışma ruhsatı olacaktır. Bu ruhsat teklif dosyasında idareye sunulacaktır. 


4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen her türlü iş benzer iş olarak kabul edilecektir.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.  Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
Paylaş