İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Tire İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlık- İzmir
İşin Adı 2016-2017 Eğitim Öğretim Dönemi Kışlık Katı Yakıt (Kömür) Mal Alım
İlan Tarihi 05.08.2016
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 22.08.2016 10:00:00
Son Teklif Tarihi 22.08.2016 10:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/299377

1-İdarenin
a) Adresi : HÜRRİYET MAH. GENÇLIK CAD. 9 35900 TİRE TİRE/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2325121520 - 2325126610
c) Elektronik Posta Adresi :
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
1- (137 TON) İTHAL-PARÇA KÖMÜR ( 18/70 mm boyutunda Max.% 10 tolerans ) min. (7200 Kcal/kğ(100 tolerans 2-(96 TON) İTHAL FINDIK KÖMÜR (10-18 mm) boyutlarında Max.%10 tolerans(Min.7200 Kcal/Kg(100 tolerans)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : 5. TESLİMAT ESASLARI:Kömür Teslimatı Yapılacak Okullar: SIRA NOOKULUN ADIMİKTARI (TON) 1 ATATÜRK ORTAOKULU24 2İNKILAP İLKOKULU12 3İSTİKLAL İLKOKULU15 4BAŞKÖY İLKOKUL VE ORT. 15 5BÜYÜKKALE MEDİHA İÇEL ORTAOKULU10 6BÜYÜKKALE İLKOKULU7 7YENİÇİFTLİK İLKOKUL VE ORTAOKULU10 8TOKİ MEHMET ÇAĞLAR BÖLÜK İLK. VE ORT.5 9SARILAR İLKOKULU2 10KIRTEPE İLKOKULU2 11IŞIKLI İLKOKULU3 12DEREBAŞI İLKOKULU3 13YAMANDERE İLKOKULU2, 5 14 AKMESCİT İLKOKULU1 15IŞIKLAR İLKOKULU1, 5 16DÜNDARLI İLKOKULU1 18ÇERİKÖZÜ İLKOKULU1 19KÜÇÜKKEMERDERE İLKOKULU2 20AYDINOĞULLARI İLK VE ORTAOKULU7 21GÖKÇEN EFE İLKOKULU VE ORTAOKULU10 22AKKOYUNLU İLKOKULU1 23OSMACIK İLKOKULU1 YEĞENLİ İLKOKULU 1 GENEL TOPLAM137, 00 İTHAL-FINDIK KÖMÜR SIRA NOOKULUN ADIMİKTARI (TON) 1EĞRİDERE İBRAHİM KARDİÇALI İLKOKUL VE ORTAOKULU15 280.YIL CUMHURİYET İLKOKUL VE ORTAOKUL 25 3 ŞHT. ALİ İHSAN KALMAZ İLKOKUL VE ORTAOKULU10 4ESKİOBA İLKOKULU VE ORT20 5MERKEZ MENDERES İLKOKULVE ORTAOKUL20 6KİRELİ AHMET TANER KIŞLALI ORTAOKULU6 GENEL TOPLAM 96
c) Teslim tarihi : 05/09/2016 TARİHİNDEN İTİBAREN MESAİ GÜNLERİ İÇERİSİNDE (10 ) ON İŞ GÜNÜ


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : HÜRRİYET MH.GENÇLİK CD NO:9 TİRE/İZMİR
b) Tarihi ve saati : 22.08.2016 - 10:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

1-isteklinin adına düzenlenen sanayi sicil belgesi

2--İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen kapasite raporu;

3-İsteklinin kayıt olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen imalat yeterlik belgesi;

 

4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

KATI YAKIT UYGUNLUK BELGESİ

a) Satın alınacak olan (137)  Ton İthal-Parça Kömürün  özellikleri aşağıya çıkartılmıştır.

Kükürt(kuru bazda)                              : max.%0,9 (+ 0,1 tolerans)

Alt Isıl Değer(kuru bazda)                   : min.7200 Kcal/kg (-100 tolerans )

Uçucu Madde(kuru bazda)                   : %12-28  (+2 tolerans)

Toplam Nem(orjinalde)                        : max %10  (+1 tolerans)

Kül(Kuru bazda)                                   : max %14  (+2 tolerans)

Şişme İndeksi                                        : max .1

Boyut                                                     : 18-70 mm boyutlarında Max.% 10 tolerans

b)Satın alınacak olan (96) Ton İthal-Fındık Kömürün  özellikleri aşağıya çıkartılmıştır.

Kükürt(kuru bazda)                              : max.%0,9 (+ 0,1 tolerans)

Alt Isıl Değer(kuru bazda)                   : min.7200 Kcal/kg (-100 tolerans )

Uçucu Madde(kuru bazda)                   : %12-28    (+2 tolerans)

Toplam Nem(orjinalde)                        : max %10  (+1 tolerans)

Kül(Kuru bazda)                                   : max %14  (+2 tolerans)

Şişme İndeksi                                        : max .1

Boyut                                                     : 10-18 mm boyutlarında Max.% 10 tolerans 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TİRE/İZMİR adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TİRE /İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
Paylaş