İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Elektrik Üretim A.ş Genel Müdürlüğü(eüaş) Karakaya Hes İşletme Müdürlüğü- Diyarbakır
İşin Adı Karakaya Hes İşletme Müdürlüğüne 1 Adet Mobil (Taşınabilir) Türbin Yağ Seperatörü Modülünün Temini, Montajı Ve Çalışır Vaziyette Teslim Alımı
İlan Tarihi 05.08.2016
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 24.08.2016 10:00:00
Son Teklif Tarihi 24.08.2016 10:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/289236

1-İdarenin
a) Adresi : HINDIBABA KÖYÜ SEKIBAGLARI MEVKII 1 21870 SEKİBAĞLARI ÇÜNGÜŞ/DİYARBAKIR
b) Telefon ve faks numarası : 4125442047 - 4125442046
c) Elektronik Posta Adresi : karakayahes@euas.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
KARAKAYA HES İşletme Müdürlüğüne 1 Adet mobil ( taşınabilir ) Türbin Yağ Seperatörü modülünün temini, montajı ve çalışır vaziyette teslimi işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Karakaya HES İşletme Müdürlüğüdü
c) Teslim tarihi : Türbin yağ seperatörünün teslim süresi, siparişi müteakip en fazla 90 takvim günüdür. Türbin yağ seperatörü ile ilgili tüm nakliye işleri, yüklenici firmaya ait olup teslim yeri Karakaya HES İşletme Müdürlüğüdür.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Karakaya HES İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu Çüngüş/DİYARBAKIR
b) Tarihi ve saati : 24.08.2016 - 10:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

EÜAŞ tarafından firma yetkili elemanıyla birlikte( EÜAŞ’ın yazılı olarak tebliğinden sonra) santrifuj separatör azami 3 gün içinde devreye alınacak ve takiben EÜAŞ tarafından 15 gün süreyle denenecek. Separatörün bağlanacağı tank maksimum hacmen % 0.5 serbest su içerecek, seperatörden çıkan yağ (3 çevrim ile) 3 aktarmalı sistemle iletilecektir. Testin sonucunda yağın içerisindeki serbest su miktarına bakılacaktır. Herhangi bir sorun çıkmazsa ilgili teknik servisin uygunluk bildirmesi ile idari şartname ve sözleşmede belirtilen EÜAŞ ödeme planına göre  firmaya (Malzeme+ Montaj bedeli) ödeme yapılacaktır. Separatörün 10 yıl yedek parça temini garantisi olacaktır. Türbin yağ seperatörü modülü anahtar teslimi yapılacak, en az 2  ( iki ) yıl (mekanik, elektrik, elektronik, ölçü-kontrol) garantisi olacaktır.

 

4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

 

  • Teklifi edilen markanın Türkiye’de kendine ait yetkili tamir ve bakım atölyesi olacaktır ve konu ile ilgili gerekli yurtdışı ISO belgesinin dışında yerli olarak satış sonrası ISO belgesi olacaktır.
  • Firmalar, kullanılacak olan türbin yağı separatörünün teknik özelliklerini, resimleri ile birlikte tekliflerinde belirteceklerdir. Türbin yağ separatörü ile ilgili TSE, DUN, EN, ASME, ISO vb. kalite ve standart belgelerinin ve CE sertifikasının teklife konulması zorunludur. 
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Firmalar kullanılacak türbin yağ seperatörünün teknik özelliklerini, teknik resimleri ile birlikte tekliflerinde belirteceklerdir5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı EÜAŞ Karakaya HES İşletme Müdürlüğü Ticaret Servisi(döküman Bedeli TC Ziraat Bankası TR17 0001 0006 5337 7120 5345 82 Nolu Hesaba Yatırılması Gerekmektedir) adresinden satın alınabilir. 
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 
60 TRY (Türk Lirası)doküman bedelini EÜAŞ Karakaya HES İşletme Müdürlüğü Ticaret Servisi, Döküman Bedeli TC Ziraat Bankası TR17 0001 0006 5337 7120 5345 82 nolu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EÜAŞ Karakaya HES İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
Paylaş