İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Menderes İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- İzmir
İşin Adı Kömür Alımı
İlan Tarihi 05.08.2016
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 22.08.2016 10:00:00
Son Teklif Tarihi 22.08.2016 10:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/292164

1-İdarenin
a) Adresi : Kasımpaşa Mahallesi Atatürk Cad. Hükümet Binası 115/3 (3.kat) 35470 MENDERES MENDERES/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2327821477 - 2327821305
c) Elektronik Posta Adresi : menderes35@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Toplam 348 Ton Kömür (205 ton yıkanmış-elenmiş (lavvar) kömürü (18-150 mm) (torbalı), 143 ton yıkanmış-elenmiş fındık kömürü (10-18 mm) (torbalı))
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Teknik Şartnamenin 4. Maddesindeki dağıtım listesinde belirtilen, Menderes İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı İlkokul-Ortaokul Müdürlüklerine
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren alım konusu kömürler, Teknik Şartname içeriğinde belirtilen, teslimat esasları ve dağıtım listesinde belirtilen İlköğretim Kurumları Müdürlüklerince belirlenmiş uygun yere düzenli şekilde istif edilerek, 30 (Otuz) takvim günü içerisinde mesai saatlerinde teslim edilecektir


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Menderes İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kasımpaşa Mh.Atatürk Cd.No:115/3 Hükümet Binası Menderes
b) Tarihi ve saati : 22.08.2016 - 10:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Yetkili Kurum Ve Kuruluşlara Kayıtla İlgili Belgeler:Çevre Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünü’nün “Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi”İle İlgili 2010/14 Sayılı Genelge Hükümleri İçeriğindeki İlgili Belgeler.İhalelere katılım aşamasında ihaleye katılacak olan isteklinin; Üreticiler için Uygunluk İzin Belgesi (Üretici tarafından fotokopisi onaylı), İthalatçılar için İthalatçı Kayıt Belgesi, (ithalatçı tarafından fotokopisi onaylı)Dağıtıcılar için Dağıtıcı Kayıt Belgesi ve Satıcılar için ise herhangi bir ilde alınmış Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi (satıcı tarafından fotokopi onaylı) ile İhalenin yapıldığı ilden alınan ve 2016 yılını kapsayan Satış İzin belgesini getirmesi zorunludur.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi
b) Aday veya isteklinin üyesi olduğu Meslek Odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen kapasite raporu
c) Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu Meslek Odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş imalat yeterlik belgesi
d) Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu Meslek Odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi
e) Aday veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler

4.3.2.
4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

İhalelere katılım aşamasında ihaleye katılacak olan isteklinin; İhalenin yapılacağı ilde Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi almamış olan Üretici/Dağıtıcı/Satıcı, katı yakıt ihalesine katılmak istedikleri zaman, Üreticiler için Uygunluk İzin Belgesi (Üretici tarafından fotokopisi onaylı), Dağıtıcılar için Dağıtıcı Kayıt Belgesi ve Satıcılar için ise herhangi bir ilde alınmış Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi(Satıcı tarafından fotokopi onaylı) getirmesi zorunludur5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Menderes İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Hizmetleri-2 Bölümüadresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Menderes İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü – Strateji Hizmetleri-2 Bölümü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
Paylaş