İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Çayeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- Rize
İşin Adı Çayeli İlçesi Temel Eğitim Okullarına 1 Sınıf Portakal Cinsi Yakacak Kömür Alımı Yerinde Teslim İşi Alımı
İlan Tarihi 05.08.2016
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 24.08.2016 10:00:00
Son Teklif Tarihi 24.08.2016 10:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/298455

1-İdarenin
a) Adresi : YENIPAZAR MAHALLESI HOPA CADDESI ILÇE ÖZEL IDARE BINASI KAT:3 53200 ÇAYELİ/RİZE
b) Telefon ve faks numarası : 4645325045 - 4645325043
c) Elektronik Posta Adresi : cayeli53@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Temel Eğitim Okullarına 300000 kg Kalorifer Kömürü (Teknik Şartnamede Özellikleri Belirtilen) Alımı İşi 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün tespit ettiği temel eğitim okulları; İshakoğlu İlkokulu, 9 Mart İlkokulu, Hasan Yılmaz İlkokulu, Büyükköy Ortaokulu, Yamaç İlkokulu, Merkez Atatürk Ortaokulu, Beyazsu Ortaokulu, Fikri Keçeli İlkokulu, H.R.Altunbaş Ortaokulu, Kaptanoğlu İlkokulu, Yamantürk Ortaokulu, Madenli İlköğretim Okulu.
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin İmzalanmasından hemen sonraki 1 ay içerisinde


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : ÇAYELİ KAYMAKAMLIK BİNASI KAT 2
b) Tarihi ve saati : 24.08.2016 - 10:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:

Talipli Fırmalar Çevre ve Orman Bakanlığı Referans Labaratuarlarının Birinden Alınmış Kömür Analız Raporunu Teklif İle Birlikte Vereceklerdir. Bu Analız Raporunda Verecek Olduğu Kömürün Kalori Değeride Belli Olacaktır.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Talipli Fırmalar Çevre ve Orman Bakanlığı Referans Labaratuarlarının Birinden Alınmış Kömür Analız Raporunu Teklif İle Birlikte Vereceklerdir. Bu Analız Raporunda Verecek Olduğu Kömürün Kalori Değeride Belli Olacaktır.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Lirası) karşılığı Çayeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü (Bütçe Yatırım Servisi) adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE SERVİSİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
Paylaş