İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Rize Halk Sağlığı Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
İşin Adı Odun Ve Kömür Mal Alımı
İlan Tarihi 08.08.2016
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 23.08.2016 11:00:00
Son Teklif Tarihi 23.08.2016 11:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/296907

1-İdarenin
a) Adresi : Paşakuyu Mahallesi Atatürk Caddesi Rize Sağlık Kompleksi Binası Kat: 3-4 Rize/ Merkez RİZE MERKEZ/RİZE
b) Telefon ve faks numarası : 4642130227 - 4642130236
c) Elektronik Posta Adresi :
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
300 Ton Portakal Kömür, 30Ton Ceviz Kömür, 50 ton Odun 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : TEKNİK ŞARTNAMEDE: ENTEGRE HASTANE VE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZLERİ YAKACAK LİSTESİNDE DÜZENLENMİŞTİR.
c) Teslim tarihleri : Teknik Şartnamede Teslimata ilişkin düzenlenen hükümler dahil olmak üzere, sözleşme imza tarihi itibariyle 3 (Üç) takvim günü içerisinde işe başlanacak, Portakal Kömür, Ceviz Kömür ve Kırılmış Odun 240 takvim gününde idarenin istediği zamanlarda Peyderpey teslim edilecektir. Mallar 30.06.2017 tarihine kadar teslim edilmiş olacaktır.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Halk Sağlığı Müdürlüğü Paşakuyu Mahallesi Atatürk Caddesi Rize Sağlık Kompleksi Binası Kat: 3-4 Rize/ Merkez
b) Tarihi ve saati : 23.08.2016 - 11:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekliler İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün 27.10.2010 tarih ve 09 sayılı kararına istinaden; İhalenin yapılacağı ilde katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almamış olan ithalatçı/üretici/satıcı, katı yakıt ihalesine katılmak istedikleri zaman;
İthalatçılar için ithalatçı kayıt belgesi (ithalatçı tarafından fotokopisi onaylı),
Üreticiler için uygunluk izin belgesi,
Dağıtıcılar için herhangi bir ilde alınmış Dağıtıcı Kayıt Belgesi (üretici tarafından fotokopisi onaylı) ve satıcılar için ise herhangi bir ilde alınmış katı yakıt satıcısı kayıt belgesini (satıcı tarafından fotokopisi onaylı) ihale teklif dosyası ile birlikte verilecektir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

İstekliler teklif edecekleri Kömürle ilgili analiz ( deney ) raporunun aslı veya noter onaylı suretini teklif dosyalarında sunacaklardır.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Halk Sağlığı Müdürlüğü Paşakuyu Mahallesi Atatürk Caddesi Rize Sağlık Kompleksi Binası Kat: 3-4 Satınalma Rize/ Merkez adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Halk Sağlığı Müdürlüğü Paşakuyu Mahallesi Atatürk Caddesi Rize Sağlık Kompleksi Binası Kat: 3-4 Satınalma Rize/ Merkez adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
Paylaş