İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-- Yozgat
İşin Adı İthal Kömür Ve Çam Odun Alımı
İlan Tarihi 08.08.2016
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 17.08.2016 10:30:00
Son Teklif Tarihi 17.08.2016 10:30:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/220319

1-İdarenin
a) Adresi : FATİH MAHALLESİ MKB 50 66320 SARAYKENT/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3543686459 - 3543686456
c) Elektronik Posta Adresi : saraykent66@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
TEKNİK ŞARTNAME EKİNDE LİSTE HALİNDE BELİRTİLEN MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI OKULLARDA KULLANILMAK ÜZERE 176 TON İTHAL LİNYİT KÖMÜR VE 30 TON KURU ÇAM ODUN ALIMI İŞİ 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : TESLİM YERLERİ VE MİKTARLARI TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLMİŞTİR.
c) Teslim tarihi : Sözleşme tarihinden itibaren 20 gün içerisinde Teknik Şartnamede belirtilen okullara teslimat yapılacaktır.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVARI KAYMAKAMLIK BİNASI KAT 2 66320 SARAYKENT/YOZGAT
b) Tarihi ve saati : 17.08.2016 - 10:30

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

a) İstekli üretici firmalar; kendilerine ait, istekli temsilci firmalar; temsil ettikleri firmaya ait;


-Ürüne ait Türk Standartları Enstitüsünden alınan Uygunluk Belgesi veya ürüne ait TSEK Belgesi (Kalite Uygunluk Belgesi)


b) Katı Yakıt Satıcı Kayıt Belgesi, istekli tarafından; ihalenin yapılacağı ilde, Katı Yakıt Satıcı Kayıt Belgesi almamış olan ithalatçı/üretici/satıcı, katı yakıt ihalesine katılmak istedikleri zaman;


-İthalatçılar için İthalatçı Kayıt Belgesi (İthalatçı tarafından fotokopisi onaylı),


-Üreticiler için Uygunluk İzin Belgesi (Üretici tarafından fotokopisi onaylı),


-Satıcılar için ise herhangi bir ilde alınmış Katı Yakıt Satıcı Kayıt Belgesi  (Satıcı tarafından fotokopisi onaylı)


-Kömürün satılacağı ilin İl Çevne ve Orman Müdürlüğünden Satış İzin Belgesi (Aslı veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış sureti)


    İhale komisyonuna teklifle birlikte sunulacaktır.
  


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
  

4.3.2.
4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

Katı Yakıt Satıcı Kayıt Belgesi, istekli tarafından; ihalenin yapılacağı ilde, Katı Yakıt Satıcı Kayıt Belgesi almamış olan ithalatçı/üretici/satıcı, katı yakıt ihalesine katılmak istedikleri zaman;


-İthalatçılar için İthalatçı Kayıt Belgesi (İthalatçı tarafından fotokopisi onaylı),


-Üreticiler için Uygunluk İzin Belgesi (Üretici tarafından fotokopisi onaylı),


-Satıcılar için ise herhangi bir ilde alınmış Katı Yakıt Satıcı Kayıt Belgesi (Satıcı tarafından fotokopisi onaylı)


-Kömürün satılacağı ilin İl Çevne ve Orman Müdürlüğünden Satış İzin Belgesi (Aslı veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış sureti)5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YATIRIM BÖLÜMÜadresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SARAYKENT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YATIRIM BÖLÜMÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
Paylaş