İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Mke Kapsül Fabrikası Müdürlüğü-ticaret Müdürlüğü
İşin Adı Fg-3 Flare Al Kovan
İlan Tarihi 22.08.2016
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 24.08.2016 14:00:00
Son Teklif Tarihi 24.08.2016 14:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2016/320224
İşin Adı : Fg-3 Flare Al Kovan
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : Büyük Kayaş Mah. Kayaş Cad. No: 163 06270
b) Telefon ve faks numarası : 3123723000 - 3123723444
c) Elektronik posta adresi : mkekapsul@mkek.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi
:
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : FG-3 Flare Al. Kovan - 20.000 Adet
b) Teslim [yeri / yerleri] : İdarenin adresindeki malzeme ambarı
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : 31.10.2016 tarihine kadar
3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : İdarenin adresindeki toplantı salonu
b) Tarihi ve saati : 24.08.2016 - 14:00

Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

        a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi;

            1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

            2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

        b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

            1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

            2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

        c) İdari Şartname ekinde yer alan forma uygun teklif mektubu,

        d) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1 İsteklilerin, son beş (5) yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %10 (Yüzdeon) oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeleri vermeleri zorunludur

                    İş ortaklıklarında, pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 70’ini (yüzdeyetmiş), diğer ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az %10’unu (yüzdeon) sağlaması gerekir. Ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, asgari iş deneyim tutarının %30’undan (yüzdeotuz) az olamaz.

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Metal işleri (torna dahil metal parça üretimi) benzer iş olarak kabul edilecektir.

 

5. İhale dokümanı İdarenin adresindeki Ticaret Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 50,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6. Teklifler, 24/08/2016 tarihi, saat 14:00’a kadar İdarenin adresindeki Ticaret Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

8. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

9. Bu alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g maddesine istinaden yapılmaktadır.


Paylaş