İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Bölge Müdürlüğü-15.bölge Şanlıurfa Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
İşin Adı Viranşehir Pompaj Sulaması 1kademe 3kısım Malzeme Alımı
İlan Tarihi 13.05.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 11.06.2019 10:00:00
Son Teklif Tarihi 11.06.2019 10:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/211025

1-İdarenin
a) Adresi : Hamidiye Mah. Emniyet Cad. 63300 Yenişehir HALİLİYE/ŞANLIURFA
b) Telefon ve faks numarası : 4143175000 - 4143175030
c) Elektronik Posta Adresi : mmodali@dsi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Muhtelif Çap ve Basınç Sınıflarında; 742 adet su alma vanası (hidrolik hidrant), 1 322 adet ön yüklemeli kartlı sayaç sistemi ve bunlara ait montaj elemanlarının temin edilmesi mal alımı işi.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Temin edilecek malzemeler özel parçalarıyla birlikte, İdarenin talimatları doğrultusunda Şanlıurfa ili Viranşehir ilçe sınırında yeralan "Viranşehir Pompaj Sulaması 1. Kademe İnşaatı" şantiye sahasına veya idare tarafından gösterilecek depolara ya da imalatların yapılacağı yerlere yakın stok sahalarına teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : İdarenin üreticiye ilk sipariş geçtiği tarihten itibaren 60 günde.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : DSİ GAP 15. Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü Hamidiye Mah. Emniyet Cad. 63300/Şanlıurfa
b) Tarihi ve saati : 11.06.2019 - 10:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu, 
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a)Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b)Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,
c)Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, 
b) Taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar, 
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. 
Bu belgelerdeki tutarların, toplam ciro için, isteklinin teklif edeceği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlere ilişkin mal satışlarının parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. 
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) İsteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malıbelgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

İsteklinin yetkili satıcı olması veya yetkili temsilci durumunda; yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler ile birlikte yetkili satıcısı veya yetkili temsilcisi olduğu imalatçının imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelerini de sunacaktır.


4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Her Çap ve Basınçta Vana Satışı5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı DSİ GAP 15. Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü Hamidiye Mah. Emniyet Cad. / Şanlıurfaadresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ GAP 15. Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü Hamidiye Mah. Emniyet Cad. 63300/Şanlıurfa adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
1. Üretici/Yüklenici 2015-4 Sayılı Boru ve Ekipman Üreticilerinin Uygunluğu Genelgesinde yazılı hükümler çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Üreticinin DSİ 2015/4 sayılı Genelge kapsamında Ekipman Üreticileri Uygunluk Belgesi yoksa sözleşmenin imzalanmasından sonra doğrudan bu belgeyi almak üzere aynı genelge kapsamında başvuracak, yapılacak değerlendirmeden sonra uygunsuz çıkan üreticinin sözleşmesi feshedilecek ve ilgili mevzuat doğrultusunda işlem yapılacaktır. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ise ortakların tamamından DSİ 2015/4 sayılı Genelge kapsamında Ekipman Üreticileri Uygunluk Belgesine sahip olması yoksa başvurması istenecektir. Ortaklardan bir tanesinin DSİ 2015/4 sayılı Genelge kapsamında Ekipman Üreticileri Uygunluk Belgesine sahip olmaması/olamaması durumunda sözleşme hükümleri uyarınca işlem yapılacaktır. 2. "Viranşehir Pompaj Sulaması 1. Kademe İnşaatı" yapım işlerine herhangi bir sebeple İdarece süre uzatımı verilerek süresinin uzaması ve/veya inşaat yüklenicisinin yapım sözleşmesi hükümlerini yerine getirememesi, cezalı çalışması, fesih vs. nedenlerle yapım işinin süresinin fiilen uzaması veya fesih/tasfiye nedenleriyle yeniden ihale edilmesi vs. nedenlerle boru alımı işinin de süresinin uzaması veya üreticinin kusuru dışında yapım işinin gecikmesi, boşaltma yapılamaması, ödenek yetersizliğine bağlı üretim siparişi verilememesi vs. gibi İdareye ve inşaat yüklenicisine bağlı nedenlerle işin yerine getirilmesinin gecikmesi gibi hallerde üreticiye herhangi bir tazminat veya ilave bir bedel ödenmeyecektir. 3. Sözleşme süresinin bitiminden sonra Yüklenici tarafından süre uzatımı talebi gelmediği takdirde sözleşme genel hükümlere göre tasfiye edilecektir. Bu durumda yükleniciye herhangi bir tazminat veya ilave bir bedel ödenmeyecektir. 4-Alt yükleniciler için de İdarece DSİ Boru ve Ekipman Üreticilerinin Uygunluğu Genelgesi geçerlidir. 5-İstekliler bu şartnamenin 8.1. maddesinde belirtildiği şekilde: Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunacaklardır. İstekliler sunacakları yerli malı belgelerini tevsik etmek amacıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının SGM 2014/35 numaralı Yerli Malı Tebliğinin 4 üncü ve 5 inci maddelerinde belirtildiği şekilde "Yerli katkı oranının" en az % 51 oranında olduğunu gösterir belgeleri de teklifleri kapsamında sunacaklardır. Söz konusu belgelerin ihale dokümanında yer alan teknik şartnamelere uygunluğu İhale Komisyonu tarafından değerlendirilecektir. Tevsik edici belgeleri sunmayan ya da belgeleri uygun bulunmayan isteklilerin Yerli Malı Belgeleri geçerli kabul edilmeyecek, Yerli malı teklif eden istekliye uygulanacak % 15 (on beş) oranındaki fiyat avantajından faydalanamayacaklardır