İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İl Sağlık Müdürlüğü
İşin Adı Akaryakıt Alımı
İlan Tarihi 09.08.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 10.09.2019 10:00:00
Son Teklif Tarihi 10.09.2019 10:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İKN : 2019/375825

1-İdarenin
a) Adı : AFYONKARAHİSAR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Dervıspasa Mahallesı Dr. Mahmut Hoca Caddesı 03200 MERKEZ/AFYONKARAHİSAR
c) Telefon ve faks numarası : 2724440430 - 2722147524
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : AKARYAKIT ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı :
Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) 15.000 Litre Motorin 25.000 Litre Motorin (Diğer) 650.000 Litre
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Motorin (Diğer) ve 95 Oktan Kurşunsuz Benzin Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerin sağlık ulaşım araçlarında kullanılmak üzere Afyonkarahisar merkezde, ilçelerde ve yurt genelinde taşıt tanıma sistemine sahip olan firmalar ve bayilerden ihtiyaç nispetinde işe başlama 01/01/2020 tarihinde başlayıp, 31/12/2020 tarihine kadar peyderpey araçların depolarına teslim edilecektir. Jeneratör yakıtı motorin, Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerin sağlık tesisleri için 01/01/2020 tarihinde başlayıp, 31/12/2020 tarihine kadar peyder pey teslim alınacaktır. Ancak idare tarafından talep edilen 300 litre ve üzeri jeneretör motorini, yüklenici firma tarafından en geç 24 saat içinde sağlık tesisinin jeneratör tankına perakende satış fişi karşılığında teslim edecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : 01/01/2020 tarihinde başlayıp 31/12/2020 tarihine kadar peyder pey araç ve jeneratörler için alım yapılacaktır.
d) İşe başlama tarihi : 01/01/2020 tarihinde başlayıp 31/12/2020 tarihinde sona erecektir.


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 10.09.2019 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Dervıspasa Mahallesı Dr. Mahmut Hoca Caddesı Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birimi

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
  • -İstekli bir akaryakıt dağıtıcı ve pazarlama kuruluşu ise EPDK tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan teklif sahibinin akaryakıt ve dağıtım kuruluşu olduğunu gösterir belgeyi teklif ile birlikte sunacaktır.
  • -İstekli bir akaryakıt dağıtıcı ve pazarlama bayisi ise teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan akaryakıt dağıtım ve pazarlama bayisi kuruluşu olduğuna dair bayilik yazısı ve ya bayilik sözleşmeyi belgeyi teklif ile birlikte sunacaktır.
  • -İstekliye EPDK tarafından bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan istasyonlu bayilik belgeyi teklif ile birlikte sunacaktır.
  • - İstekli yukarıda sayılan belgelerden kendi durumuna uygun olan belgeyi teklif ile birlikte sunacaktır.
  • -İstekli Merkez, Bolvadin, Dinar, Emirdağ, ve Sandıklı ilçelerinde akaryakıt dağıtım şirketine ait ve taşıt tanıma sistemi ile akaryakıt veren 24 saat süre ile hizmete açık tutulan en az bir akaryakıt satış istasyonu bulundurmak zorundadır. Bununla ilgili evrakın listesini teklif dosyasında sunacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgelere ilişkin bilgiler
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu, 
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilanço bilgileri:
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a)Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olduğunu,
b)Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olduğunu,
c)Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olduğunu ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlandığını göstermek üzere yıl sonu bilanço belgelerine ilişkin bilgileri belirtebilirler.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerine ilişkin bilgileri sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu veya Özel Kuruluşlara Motorin ve Benzin Akaryakıt  satışı yaptığına dair belge benzer iş olarak  kabul edilecektir.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.