İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İller Bankası Anonim Şirketi Elazığ Bölge Müdürlüğü
İşin Adı İller Bankası Aş Elazığ Bölge Müdürlüğü Kiralık Araçları İçin Otomatik Taşıt Tanıma Sistemi İle 18000 Litre Motorin (diğer) Alımı İşi
İlan Tarihi 11.09.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 20.09.2019 09:00:00
Son Teklif Tarihi 20.09.2019 09:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/284537

1-İdarenin
a) Adresi : CUMHURİYET MAH. 160. SOKAK NO:48 23200 ELAZIĞ MERKEZ/ELAZIĞ
b) Telefon ve faks numarası : 4242188871 - 4242181793
c) Elektronik Posta Adresi : ilbank.elazig@ilbank.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
12 AY SÜREYLE İLLER BANKASI AŞ ELAZIĞ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KİRALIK ARAÇLARINA OTOMATİK TAŞIT TANIMA SİSTEMİ İLE 18000 LİTRE MOTORİN (DİĞER) ALIMI İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Hizmet alımı yolu ile kiralanan araçlara takılacak taşıtmatikler (TAŞIT TANIMA SİSTEMİ) ile alınacak motorin, 12 ay süresince Elazığ, Malatya, Bingöl, Tunceli illeri ve Türkiye genelinde ihtiyaca göre bayilerden peyder pey alınacaktır.
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten 10 gün içinde işe başlanacaktır.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İller Bankası A.Ş. Elazığ Bölge Müdürlüğü - Cumhuriyet Mah. 160. Sok. No:48 ELAZIĞ
b) Tarihi ve saati : 20.09.2019 - 09:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve ilgili Mevzuatları gereğince;İstekli Akaryakıt Dağıtım Kuruluşu ise; Teklif sahibine, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitimi tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt Dağıtımı Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösterir belgeyi, İstekli Akaryakıt Kuruluşunun Bayiisi ise; Teklif sahibine, bayiisi olduğu kuruluşun verdiği ve iş bitimine kadar geçerliliği olan Akaryakıt Dağıtımı Pazarlama Kuruluşu Bayilik Belgesi ve Sözleşmesi, İstekliye Enerji Piyasası Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitimine kadar geçerliliği olan İstasyonlu Bayilik Belgesini, İsteklinin bağlı olduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İşyeri Açma İzin Belgesini, İdareye sunmak zorundadır. Belgelerin aslı, noter onaylı sureti veya idare tarafından "Aslı Görülmüştür" onaylı sureti idareye teslim edilecektir.

 


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İller Bankası A.Ş. Elazığ Bölge Müdürlüğü Evrak Kayıt Servisi - Cumhuriyet Mah. 160. Sok. No:48 ELAZIĞ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.