İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Millî Savunma Üniversitesi Milli Savunma Bakanlığı Msb Bağlıları
İşin Adı 1 Numaralı Nizamiye Modernizasyonu Malzeme
İlan Tarihi 09.10.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 25.10.2019 10:00:00
Son Teklif Tarihi 25.10.2019 10:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/458789

1-İdarenin
a) Adresi : KONAKLAR MAHALLESİ ORG.İZZETTİN AKSALUR CAD. 1 34330 YENİLEVENT BEŞİKTAŞ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2123980100 - 2123980125
c) Elektronik Posta Adresi : abozkurt@msu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
ARAÇ ALTI GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ 1 ADET, TİP-2 GEÇİŞ TURNİKESİ (İKİLİ/DUBLE BOY) 1 ADET, KOLLU BARİYER SİTEMİ 2 ADET, TURNİKE İÇİN KART OKUYUCU (TİP-1) 6 ADET, GÖRÜNTÜLÜ DİAFON SİSTEMİ 1 ADET
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : 1. Alımı yapılacak malzemeler; İKM.MLY.OKL. VE EĞT.MRK.LOJ.DES.TŞN.(DAY.)-661 MAL SAYMANLIĞI KÜÇÜKYALI / İSTANBUL adresine teslim edilecektir. 2. Alımı yapılacak malzemelerin; KHO KULELİ YERLEŞKESİ KOMUTANLIĞI ÇENGELKÖY/ ÜSKÜDAR/ İSTANBUL adresine kurulumu yapılacaktır.
c) Teslim tarihi : Taahhüt konusu malın sözleşmenin imzalanmasını müteakip 30 (Otuz) takvim gün içinde montaj ve kurulumu yapılacaktır.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI. KONAKLAR MAH. ORG. İZZETTİN AKSULAR CAD. 34334 BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 25.10.2019 - 10:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI. KONAKLAR MAH. ORG. İZZETTİN AKSULAR CAD. 34334 BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.