İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Ataşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İşin Adı 2020 Yılı Kırtasiye Malzemesi Alımı
İlan Tarihi 18.11.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 9.12.2019 10:00:00
Son Teklif Tarihi 9.12.2019 10:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/580125

1-İdarenin
a) Adresi : Barbaros Mah. Şebboy Sok. No: 4/A Batıataşehir ATAŞEHİR/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2165705000 - 2166870797
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@atasehir.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
130 KALEM - KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI- Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Merkez Depo
c) Teslim tarihi : 31.12.2019 tarihine kadar sözleşmenin imzalanması durumunda 02.01.2020 - 10.01.2020 tarihleri arasında malların tamamı Merkez Depoya teslim edilecektir. Sözleşmenin imzalanması 2020 yılına kalması durumunda sözleşmenin imzalandığı gün itibariyle 10 gün içerisinde malların tamamı Merkez Depoya teslim edilecektir.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : BARBAROS MAH. ŞEBBOY SOK. NO: 4/A ATAŞEHİR / İSTANBUL / 7.KAT İHALE TOPLANTI SALONU
b) Tarihi ve saati : 09.12.2019 - 10:00


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Aşağıda  yazılı malzemelerin birer numunesi koli içerisinde istekli firmalar  tarafından, ihale komisyonuna sunulmak üzere ihale şefliğine tutanakla teslim edilecektir.   

-İmza Kalemi 1,0 mm(Mavi) (Teknik şartnamenin 1. kalemi)

-İmza Kalemi 1,0 mm(Siyah) (Teknik şartnamenin 7. kalemi)

-Kalemlik 3'lü Set (Teknik Şartnamenin 10.kalemi)

-İmza Kalemi 1.0 Yedek İçi (Mavi ) (Teknik Şartnamenin 35.kalemi)

-A3 Fotokopi Kağıdı 297*420 mm (Teknik Şartnamenin 45.kalemi)

-A4 Fotokopi Kağıı 210*297 mm ( Teknik Şartnamenin 46.kalemi)

-Dar klasör Plastik (Mavi) (Teknik Şartnamenin 55. kalemi)

-Geniş Klasör Plastik (Mavi) (Teknik Şartnamenin 56. kalemi)

 -Plastik Dosya Gömleği (Poşet Tip)(Teknik Şartnamenin 59. kalemi)

-Geniş Klasör (A3 Boy) (Teknik Şartnamenin 60. kalemi)

-Plastik Telli Dosya (Mavi)  (Teknik Şartnamenin 61. kalemi)

-Not Kağıdı Standı (Siyah) (Teknik Şartnamenin 67. kalemi)

-Hesap Makinesi Büyük (14 haneli) (Teknik Şartnamenin 121. kalemi)


4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu ve Özel Sektörde yapılmış olan Kırtasiye Alımı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - İHALE ŞEFLİĞİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.