İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İnebolu Orman İşletme Müdürlüğü
İşin Adı İnebolu Orman İşletme Müdürlüğü Doğanyurt İlçesinde 8000 Lt Motorin (katkılı) Ve 100 Lt Kurşunsuz Benzin (95 Oktan)
İlan Tarihi 19.11.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 29.11.2019 11:00:00
Son Teklif Tarihi 29.11.2019 11:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/596688

1-İdarenin
a) Adresi : CAMİKEBİR MAHALLESİ GÜMRÜK SOK 2 37500 İNEBOLU/KASTAMONU
b) Telefon ve faks numarası : 3668113285 - 3668112002
c) Elektronik Posta Adresi : ineboluisl@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
8000 Lt Katkılı Motorin Ve 100 Lt. Kurşumsuz Benzin (95 Oktan)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Akaryakıt İstasyonu
c) Teslim tarihi : Sözleşme İmzalandığı tarihte teslimata başlanacaktır.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Doğanyurt Orman İşletme Şefliği Merkez Mahallesi Kemal Sarul Caddesi No:1/1 Doğanyurt/KASTAMONU
b) Tarihi ve saati : 29.11.2019 - 11:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Enerji Piyasası Denetleme Kurulundan alınmış bayi lisans belgesi ve ürünlerin TSE belgeleri


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

1-İstekli Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ise EPDK tarafından verilmiş Dagıtıcı Lisansı Belgesini
2-İstekli Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Bayisi ise EPDK tarafından verilmiş Akaryakıt İstasyonu Bayilik Belgesi
3-İstekli bir Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Bayisi ise bayisi olduğu kuruluştan verilmiş Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu Bayisi olduğuna dair bayilik yazısı veya bayilik sözleşmesi

4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

Akaryakıt ürünlerinin TSE standartlarına uygunluğunu gösterir belge

4.3.2.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

Akaryakıt ürünlerinin TSE standartlarına uygunluğunu gösterir belge

4.3.2.3. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Enerji Piyasası Denetleme Kurulundan alınmış bayi lisans belgesi5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

a)Fiyat Dışı Unsurlarda Km. cinsinden Akaryakıt istasyonunun idareye uzaklığı idarece belirlenen 0,0025 katsayısı ile çarpılarak birim fiyatı etkileyecek katsayı bulunacak ve bu katsayı uygun bedelin tespitinde kullanılacaktır.Uygun Bedelin Tespitinde aşağdaki formül uygulanacaktır.
A:Teklif değerlendirmesinde kullanılacak olan aşağıdaki formül saonucu bulunacak olan değerlendirmeye esas teklif birim fiyatını;
B:Teklif edilen fiyat
C: Akaryakıt İstasyonunun Km. cinsinden idareye uzaklığı;
D: Mesafeden dolayı alınacak akaryakıt maliyetini her bir Km için artıran katsayı idarece 0,0025 kabul edilmiştir.
Her Türlü Akaryakıt cinsi için A=B X ((C X D)+1) Formülü Kullanılarak ;6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Doğanyurt Orman İşletme Şefliği Katip Mutemet Odası adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.