İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Zonguldak İl Özel İdaresi Su Ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
İşin Adı Zonguldak İli Muhtelif Köylerinde Kullanılmak Üzere Hdpe İçme Suyu Ve Kanalizasyon Koruge Boru Alımı
İlan Tarihi 25.02.2021
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 22.03.2021 10:00:00
Son Teklif Tarihi 22.03.2021 10:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/84070

1-İdarenin
a) Adı : ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Kokaksu Mahallesi / Kardeşler Köyü Çaydamar Mevkii 67013 Merkez/MERKEZ
c) Telefon ve faks numarası : 3722531264 - 3722534752
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : ZONGULDAK İLİ MUHTELİF KÖYLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE HDPE İÇME SUYU VE KANALİZASYON KORUGE BORU ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı :
13500 metre Ø40 mm ( 10 Atü ) HDPE 100 Boru,22800 metre Ø50 mm ( 10 Atü ) HDPE 100 Boru,72900 metre Ø63 mm ( 10 Atü ) HDPE 100 Boru,6570 metre Ø150 mm SN8 Koruge Boru,12489 metre Ø200 mm SN8 Koruge Boru
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Satın alınan tüm çaptaki borular Zonguldak Özel İdare ambarlarına teslim edilecektir. Ancak merkez ambarların doluluk durumuna göre, idare farklı ilçe şantiyelerine nakliye, boşaltma ve istifleme yapılmasını isteyebilir.
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese gönderilecek sipariş yazısından itibarenh5 (Beş ) takvim günü içerisinde yüklenici işe başlayarak 45 (Kırkbeş) takvim günü içerisinde sözleşme konusu malları Zonguldak İl Özel İdare Ambarlarına (Ancak merkez ambarların doluluk durumuna göre, idare farklı ilçe şantiyelerine nakliye, boşaltma ve istifleme yapılmasını isteyebilir )boşaltarak, istifleyerek teslim edecektir
d) İşe başlama tarihi : sipariş yazısından itibaren 5 (Beş ) takvim günü içerisinde


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 22.03.2021 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Zonguldak İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

a) Aday veya istekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi
b) Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya isteklinin adına düzenlenen kapasite raporu.
c) Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya isteklinin adına düzenlenen imalat yeterlik belgesi
ç) Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya isteklinin adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi.
d) Aday veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum ve kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösterir belgeler.

4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

İstekliler teklifini, PE borular için TS EN 12201-2+A1  belgesi ile birlikte sunacaklardır.

İstekliler teklifini, Koruge borular  için TS EN 13476-3+A1 ve TS EN 681-1 belgeleri ile birlikte vereceklerdir.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

BU İHALE İLE TEMİN EDİLECEK MALZEMELER TEŞVİK KAPSAMINDA OLDUĞUNDAN KDV MUAFİYETİ VARDIR.YÜKLENİCİYE KDV ÖDENMEYECEKTİR.(BUNDAN DOLAYI İDARİ ŞARTNAMENİN 25.4 MADDESİ DİKKATE ALINMAYACAKTIR)